VERHUUR

Zoekt u een locatie voor uw receptie, concert, vergadering of expositie? Onze kerken bieden een unieke locatie.

Zoek op...

Een nachtje slapen in een Alde Fryske Tsjerke

Uitgelicht

Alde tsjerken yn it Fryske lânskip

Alde tsjerken bepale de 'skyline' fan it Fryske lânskip. Nearne oars yn Europa binne safolle letmidsieuske tsjerken te finen as yn Noard-Nederlân. In rykdom dy't it behâlden wurch is.

Hieltyd mear monumintale tsjerkegebouwen ferlieze harren oarspronklike funksje. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wol foarkomme dat se ferdwine. Se docht dat troch yn bysûndere gefallen ryksmonumintale tsjerken yn eigendom oer te nimmen.