Nieuwsbrief April 2017
AD Zurich kerkgebouw.JPG De kerk van Zurich

Drie kerken erbij!

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de afgelopen maand drie kerken mogen overnemen: in Zurich, Koarnjum en Jelsum. In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte.


Jong én bijzonder: Zurich

AG Zurich kerkinterieur.JPG

Maandag 20 maart is de hervormde kerk van Zurich overgenomen van de Protestantse Gemeente Witmarsum-Pingjum-Zurich. Bijzonder is dat het vruchtgebruik van enkele hectares land beschikbaar wordt gesteld voor de exploitatie van de kerk.

De dorpskerk van Zurich is gebouwd in 1864, ter vervanging van een kerk die in 1772 werd gesloopt. De toren van de oude kerk bleef staan. Deze werd in 1913 ingrijpend aangepast toen de kerk van buiten werd gerestaureerd.

De kerk van Zurich is weliswaar een vrij jong gebouw, maar is qua vormgeving een buitenbeentje onder de kerken van de “collectie Fryslân”. Het heeft het karakter van de in de kerkbouw vrij zeldzame neorenaissance stijl. Stedenbouwkundig is de kerk met het kerkhof van groot belang voor het dorp Zurich. De kerk verkeert nog nagenoeg in de oorspronkelijke staat.

Plaatselijke Commissie
De kerk is na de overdracht in beheer gekomen bij een Plaatselijke Commissie. Via de Plaatselijke Commissie kan de kerk gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten, concerten en (familie)­bijeenkomsten.
Met de Protestantse Gemeente is overeengekomen dat die jaarlijks een bedrag overmaakt voor het gebruik van de kerk, in ruil voor vijf kerkdiensten. De Protestantse Gemeente betaalt deze exploitatievergoeding uit de opbrengsten die zij heeft van verpachte landbouwgronden die bij de kerk van Pingjum en Zurich hoorden.


Koarnjum en Jelsum: Sint Nicolaas en Genoveva

AB Jelsum kerkgebouw.JPG

Donderdag 30 maart zijn de kerkgebouwen van Koarnjum en Jelsum overgenomen van de Hervormde Gemeente Britsum-Cornjum-Jelsum. Bijzonder aan deze overname is dat het benodigde instandhoudings- en exploitatiefonds beschikbaar is gesteld in de vorm van landerijen.

De Sint-Genovevakerk van Jelsum dateert uit de twaalfde eeuw. Met name in de noordmuur zijn de kenmerken van de Romaanse bouwstijl nog goed te herkennen. In de kerk is een aantal banken uit de zestiende eeuw bewaard gebleven. In 1660 kwamen er nieuwe banken. De preekstoel dateert uit 1703. In het tongewelf bevinden zich gesneden rozetten met de symbolen van het lijden van Christus; één van de weinige nog overgebleven middeleeuwse gewelfversieringen in Fryslân.

De Sint-Nicolaaskerk van Koarnjum is in 1873 in eclectische stijl gebouwd ter vervanging van een bouwvallig geworden vroeg-middeleeuwse kerk. In het koor hangen drie zeventiende-eeuwse borden met de tien geboden (vernieuwd in 1853), de geloofsbelijdenis (1608) en het onze vader (1603). Op het tiengebodenbord zijn de wapens van de families Van Goorle en Martena aangebracht. Ook de preekstoel komt uit de oude kerk en stamt uit de achttiende eeuw. De kerk had aan de noordzijde een aparte ingang voor de adellijke bewoners van de naastgelegen buitenplaats Martenastate.

Plaatselijke Commissie
De kerken van Koarnjum en Jelsum zijn in beheer gekomen bij één Plaatselijke Commissie. De kerken worden nog 34 keer per jaar gebruikt voor de eredienst. De Plaatselijke Commissie wil de kerken gaan gebruiken voor concerten, exposities en dergelijke. Via de Plaatselijke Commissie kan de kerk gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten, maar ook voor "inspirerend vergaderen" op een bijzondere locatie.
De meegeefsom die door de Hervormde Gemeente beschikbaar is gesteld voor het toekomstige onderhoud, bestaat uit een aantal hectares land. Uit de pachtinkomsten kan het onderhoud van de beide kerken en het gebruik door de kerkelijke gemeenschap worden betaald.


Wij zoeken donateurs; helpt u mee?

word_donateur.jpg

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft inmiddels 49 kerken in bezit. Een grote verantwoordelijkheid. Die dragen we niet alleen. We hebben veel steun van onze bijna 4.000 donateurs.

We willen deze draagvlak graag vergroten. Daarom zoeken we nieuwe donateurs. Bent u al donateur? Dat is geweldig! Hebt u die beslissing nog niet genomen? Op deze pagina bent u binnen een minuut donateur!

U kunt ook adressen doorgeven!
Kent u mensen die wellicht donateur zouden willen worden van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? U kunt deze adressen aan ons doorgeven. Wij benaderen deze mensen dan, uiteraard vriendelijk en vrijblijvend. U kunt de adressen mét telefoonnummer doorgeven via info@aldefrysketsjerken.nl. Als u 10 adressen of meer doorgeeft krijgt u van ons de CD 'Libbenne Stiennen' van Piter Wilkens cadeau!

U kunt ook een donateurschap cadeau geven. Belt u daarvoor even naar ons kantoor: 058-2139666. Als u een donateurschap cadeau geeft, ontvangt u de CD van Piter Wilkens gratis.