€ 9,00

H. Twerda - Fan Fryslâns Ferline

Fertelboek foar it Fryske Folk

€ 7,50

Goud - Zilver - Oranje; interacties van Edel Allooi

Gedurende de afgelopen decennia is veel kunsthistorisch onderzoek verricht op het gebied van de edelsmeedkunst, zowel in Nederland als in verschillende andere Europese landen. De resultaten daarvan werden onder meer vastgelegd in catalogi van zilvercollecties, merkenliteratuur, biografische studies over zilversmeden en tentoonstellingspublicaties die geheel of gedeeltelijk aan dit onderwerp zijn gewijd.

€ 7,50

Om Gysbert Japiks hinne

Fryslan yn de 17e ieu

€ 7,50

Wonen in de Arendsbuurt

Stadsvernieuwing in de Leeuwarder binnenstad
1987 - 1992

€ 7,35

Geschiedenis van het baptisme in Nederland

Uitverkocht

Dr. P. Glazema: Gewijde plaatsen in Friesland

De Friese taal, de Friese naamgeving, het Friese recht, de Friese landindeling, de ontwikkeling van het grondbezit, het Friese boerenhuis, de Friese Terp en Frieslands vroege geschiedenis komen allemaal voorbij in dit mooie boek.

€ 7,50

Waling Dykstra; Uit Friesland's volksleven

€ 7,50

R. Steensma: Vroomheid in hout en steen

Er is geen streek in Nederland zo rijk aan middeleeuwse dorpskerken als het noorden. Vele van deze kerken zijn boeiende voorbeelden van bouwkunst, zowel het simpele romaanse kerkje als de rijk versierde romano-gothische gebouwen.
Een kerk is echter meer: zij weerspiegelt iets van de vroomheid van de bouwers. Door beeldenstorm en verwaarlozing is veel verdwenen, maar er bleef genoeg bewaard om een tocht langs deze kerken tot een ontdekkingsreis vol verrassingen te maken. Een verheven Madonna en een vertederend Christuskind, Golgotha en het laatste oordeel, serene heiligen en afzichtelijke duivels, verbeeld in hout en steen, getuigen van het diepgewortelde geloofsleven in de middeleeuwen.

€ 6,58

It Skip Yn. Op Weagen Fan Poëzij

Friestalige gedichten over het dorp Wier.

€ 5,50

D.A. Tamminga: De bouwmeester fan de Aldehou

Yn dizze roman hat D.A. Tamminga op meinimmende wizze in drama beskreaun, dat him om 1530 hinne te Ljouwert ôfspile hat. Yn 'e mande meid de geastlikheid hie it stedsbestjoer it foarnimmen ta de bou fan in toer-en-tsjerke op 'e terp fan it stadsdiel Aldehou. De boumaster Jacob van Aaken en syn jonge opfolger Cornelis Frederiks krije te kampen mei ûnoarme tsjinslaggen.

€ 8,58

Waltastins Rennenbergkamer

Tonny Douma en Frans Tolsma hebben met veel plezier de restauratie van de Waltastins en de Rennenbergkamer ter hand genomen. Na een periode van overleg en voorbereiding van ruim 2 jaar was de uitvoering een feit.

€ 7,50

Regnerus Steensma: In de spiegel van het beeld, kerk en moderne kunst

Nadat in de negentiende eeuw veel kunstenaars hun eigen weg begonnen te zoeken, los van kerkelijk en wereldlijk gezag, werd de afstand tussen kerk en eigentijdse kunst steeds groter.

€ 13,08

Willem Hansma: De Laurentiuskerk van Raerd

De Laurentiuskerk van Raerd is gebouwd in 1815 en verving een laatmiddeleeuwse kerk met een zadeldaktoren. Die was bouwvallig geworden en dat noodzaakte de kerkvoogden tot nieuwbouw. Opvallend is dat het oude rococo-interieur in de nieuwe kerk herplaatst werd. Ook de grote monumentale grafzerken van de families Jonghama, Heringa en Eysinga bleven gespaard. Nadat de inrichting in 1909 grondig gewijzigd was, is bij de restauratie van 2009-2012 het oude interieur, aan de hand van bewaard gebleven foto's en bouwhistorisch onderzoek, zo goed mogelijk hersteld. Daarbij werden ook de originele kleuren weer aangebracht. Het resultaat is een uniek kerkgebouw met de rijke en deftige uitstraling, die in de 19e eeuw kenmerkend was voor de grotere Friese dorpskerken.

€ 10,00

Lieuwe Valk: Voor Ziel en Zaligheid Voor Lijf en Leden. 700 jaar bouwen in Leeuwarden

Lieuwe Valk raakt niet uitgeschreven over oude en nieuwe gebouwen in Leeuwarden. Hij publiceert zijn verhalen in het weekblad Huis aan Huis en na bijna negen jaar zijn er nu meer dan vijftig artikelen gebundeld in dit boek.

€ 5,50

Hein Buisman stichitng Harlingen

Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden heeft op 18 december 1974 in zijn kwaliteit van ere-voorzitter van het Nationaal Comité Monumentenjaar 1975 een speciale gedenkpenning uitgereikt aan de vertegenwoordigers van elf Nederlandse gemeenten, die in het kader van het Monumentenjaar 1975 zijn gekozen als "Lichtend voorbeeld".

Deze penningen zullen worden gevolgd door een oorkonde, waarvan het de bedoeling is, dat zij te zijner tijd de sekretarie van de betrokken gemeente zullen sieren.
Tot de elf gemeenten behoort Harlingen. De motivering op grond waarvan de Friese havenstad tot het elftal is verkozen? Kort en bondig aldus: "voor pioniersaktiviteiten op het gebied van stadsrehabilitatie".

Over dat pionierswerk, over die rehabilitatie en over de rol, die de Hein Buisman Stichting sedert eind 1964 bij deze aktiviteiten speelde, gaat het hierna volgende relaas.

€ 17,50

Friesche Mythen

De mythen en sagen van een volk vormen te zamen, zoo mag men zeggen, het geheel van beelden en dichterlijke voorstellingen, dat een voortbrengsel is van de poëtische werkzaamheden van den volksgeest.

€ 10,58

Honderd jaar kerk aan het burepad

Het eeuwenfeest van onze parochiekerk, de Sint Clemens van Ameland, leek een goede gelegenheid, een boekje uit te geven over honderd jaar parochieleven.

€ 8,00

Kaïn of Abel... Kunst in de kerkdienst: twee vijandige broeders?

In de laatste jaren is in verscheidene kerkdiensten geëxperimenteerd met moderne beeldende kunst. Uit deze hoeveelheid van experimenten zijn twaalf zeer diverse diensten gekozen.

€ 11,85

Het archief vertelt over vier eeuwen Jouster Hervomden

Het archief van de Hervormde Kerk te Joure heeft heel wat te vertellen. Het vormt een boeiende bron voor informatie over vele facetten van het Hervormd kerkelijk leven vanaf 1593.

€ 15,00

Van de mond der oude middelzee

Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf

€ 10,58

D.J. van der Meer: Friens en de van Sytzama's

Inhoud: Beslingastate,
Fragment genalogie van Sytzama

€ 10,00

S. ten Hoeve: Friese preekstoelen

Friese Preekstoelen is een plezierig kijkboek, maar vooral een waardevol naslagwerk over een onderwerp dat in Nederland nauwelijks werd behandeld.

€ 5,00

In slach om 'e tsjerke

32 kerken op rijm 'yn het frysk'.
Voor méer poezie: zie de paadwizer "it fryske ferse paad" en de MvdM over Slauerhoff.

€ 7,50

Kleasterpaad, Bolsward | Tirns

Monument van de Maand, jaargang 9, deel 2 (1994)

€ 10,00

Lieuwe Valk: Voor Ziel en Zaligheid, Voor Lijf en Leden:

De ondertitel luidt "700 jaar bouwen in Leeuwarden" . Lieuwe Valk raakt niet uitgeschreven over oude en nieuwe gebouwen in Leeuwarden, verdwenen bouwwerken, bestaande kerken en gast-, wees- en ziekenhuizen. De bundel is rijk geïllustreerd met soms nauwelijks bekende beelden en bevat een schat aan historische informatie over de hoofdstad van Fryslân.

€ 7,50

Regnerus Steensma: In de spiegel van het beeld.

Dit boekje gaat over de kerk en moderne kunst. Steeds meer wordt in de kerk ontdekt dat kunstwerken niet alleen objecten van schoonheid zijn, maar ook uitdrukking van een bepaalde levensvisie. De hedendaagse kunst stelt de beschouwer voor existentiële vragen rond lijden en dood, hoop en vertwijfeling , liefde en haat.

Uitverkocht

G.P. Heerma: Alleen naar Edens

Dit gaat over de kerk van Edens, de historie van het dorp en de kerk en over de restauratie van de laatste (1988-1990)

-

Monumentale kerken in Den Haag

De problematiek van de architectuur-historisch waardevolle kerkgebouwen.