Boeken

Een aantal titels van Uitgeverij Bornmeer (*) zijn nu ook via de webwinkel verkrijgbaar voor de normale prijs en U steunt daarmee extra het werk van de SAFT!
€ 15,00

55 ALDE FRYSKE TSJERKEN

Het 50-jarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2020 was voor Gerrit Terpstra aanleiding om alle kerken van de stichting vast te leggen op lino´s. Alleen of met zijn vrouw Tineke bezocht hij alle 55 godshuizen. Hij maakte foto´s, liet het gebouw op zich inwerken en ging vervolgens in zijn atelier aan de slag met een tekening die de basis vormt voor een lino, een afbeelding die wordt uitgesneden uit een stuk linoleum en vervolgens met speciale inkt wordt afgedrukt op aquarelpapier. Van elke kerk maakte Terpstra een serie van twaalf afdrukken, deels met verf ingekleurd in verschillende kleuren. In het boek ‘55 Alde Fryske Tsjerken’ zijn al deze 55 lino’s opgenomen, inclusief de twaalf afdrukken. Het boek begeleidt een zomerexpositie in de Grote Kerk in Leeuwarden, waar de linosneden – en ander werk van Gerrit Terpstra – te zien zijn.

€ 19,95

Alde Tsjerken Nije Lûden

Vijftig Friezen over hun band met de Alde Tsjerken.

€ 27,50

Sytse ten Hoeve: De Nicolaaskerk van Nijland

De rijke geschiedenis van kerk en toren komt in dit boek uitvoerig aan de orde. Met veel oog voor details worden de bouw- en kunsthistorische aspecten van het exterieur en interieur beschreven én is er ook en ruimschoots aandacht voor de ermee samenhangende dorpsontwikkeling én de betekenis van Hottingastate en van zijn bewoners, die een belangrijke band met de kerk hadden.

€ 25,00

Dak Gebint Verhaal

In dit kunstboek portretteren kunstschilder Hendrik Elings, fotograaf Baukje Venema en schrijver Eddy van der Noord elf Friese kerken op een niet eerder vertoonde manier. Hendrik schildert de kerken van bovenaf, waarbij door het gekozen perspectief de focus op het dak komt te liggen. Baukje maakt bijzondere tijdopnames in zwart-wit van de tussen het plafond en het dak van een kerk gelegen gebinten, alsof het de botten van een kerk zijn. Eddy beschrijft een opvallend element van of een opmerkelijk verhaal over elke kerk, dit in het Fries en het Nederlands. Voor de keus van de kerken wordt samenwerking gezocht met Stichting Alde Fryske Tsjerken. In goed overleg worden elf kerken uit het rijke bezit van de stichting geselecteerd, variërend in bouwstijl en door alle eeuwen heen. Uiteindelijk zijn kerken in de volgende plaatsen gekozen: Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Wetsens, Holwerd, Sibrandahûs, Goingarijp, Katlijk, Bornwird, Haskerdijken, Buitenpost en Cornjum.

€ 20,00

De hoogste terp van Friesland

In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht onder de toren van de kerk van Hegebeintum, om de verzakking een halt toe te roepen. Deze gelegenheid werd aangegrepen om ook archeologisch onderzoek uit te voeren in deze hoogste terp van Friesland. Hegebeintum is ernstig aangetast door de commerciële afgravingen rond het begin van de 20ste eeuw, en er is weinig bekend over de bewonings­geschiedenis van deze oude terp.

Dit onderzoek is weergegeven in een nieuwe uitgave van de Vereniging voor Terpenonderzoek, in samenwerking met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Provinsje Fryslân, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen).

Het boek is gewijd aan de resultaten van het nieuwe onderzoek, én aan een beschrijving en interpretatie van de vondsten die indertijd bij de afgravingen zijn gedaan, met name die uit het vroegmiddeleeuwse grafveld. Dat kreeg indertijd al veel publiciteit dankzij de inspanningen van P.C.J.A. Boeles, de conservator van het Fries Museum.

Samen geven de verschillende bijdragen een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Hegebeintum, en tegelijk ook van de vele verschillende facetten van de moderne archeologie, van het inventariseren en interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen.

€ 19,90

Saskia van Lier: Friese Kerken (*)

Friesland is rijk aan middeleeuwse kerken. Gelegen op een terp, bepalen ze het landschap. Het bekendst zijn de romaanse dorpkerken met hun zadeldaktorens, maar ook de (romano-)gotiek en stijlen uit latere tijden hebben hun sporen achtergelaten. Veel van deze kerken bevatten ook nog een boeiend interieur, met typerende elementen als rouwborden en fraai versierde preekstoelen en herenbanken.

€ 9,95

Albert Buursma: Kerken in Noordoost-Friesland

uit de romaanse en de romano-gotische tijd.
Dit zeer rijk geillustreerde boekje van 120 pagina's uit 2007 laat allerhande fraaie voorbeelden van bouwstijlen en interieuren zien in 28 kerken.

€ 27,50

Regnerus Steensma: De koorbanken in de Martinikerk te Bolsward en hun Europese context (*)

Ze werden vervaardigd rond 1490 en hebben houtsnijwerk met een grote variëteit aan voorstellingen. Het betreft bijbelse verhalen, levens van heiligen, maar ook taferelen uit het dagelijks leven en ornamentaal werk. Het snijwerk van de bank uit de Broerekerk toont invloed uit Brabant, dat van de banken uit de Martinikerk invloed uit Noord-Duitsland.

€ 10,00

Sytse ten Hoeve: Kingmahuizen

Een drietal panden aan het Vallaat te Makkum getuigt van de belangrijke rol die leden van de familie Kingma in de 18de, 19de eeuw en ook nog in de 20ste eeuw (...) speelden in het dorp met stedelijk aanzien.

€ 19,95

Arjen Bakker: De gereformeerde kathedraal

'De gereformeerde kathedraal' beschrijft de roemruchte negentigjarige geschiedenis (van 1923 - 2013) van de KOEPELKERK te Leeuwarden en haar bezoekers. De auteur dook daarvoor in de archieven en sprak met tientallen (oud-) gemeenteleden.

€ 15,00

Dolf van Weezel Errens: Bedehuizen

Dit zesde deel van de Reeks Makkumer Sier beschrijft de geschiedenis van de "kerken in Makkum van Baptisten, Doopsgezinden, Gereformeerden en katholieken" zoals de ondertitel luidt. In ruim 140 rijk-geïllustreerde pagina's bent U geheel bijgepraat over het reilen en zeilen van de verschillende geloofsgemeenschappen en hun kerken in Makkum.

€ 19,50

Siem van der Woude (red.): Joods leven in Friesland (*)

Friesland kent al sinds de zeventiende eeuw een joodse gemeenschap. Net als overal hebben de joden in Friesland een eigen identiteit behouden. Desalniettemin ondergingen ook zij de invloed van hun omgeving.

€ 9,95

Taeke E. van Popta: Het Sneker klokkenspel

Het Sneker klokkenspel was afwisselend troetelkind en zorgenkind van het stadsbestuur, riep af en toe emoties op en was soms onderwerp van heftige meningsverschillen. Er ontstond zelfs een "Sneker carillon-kwestie", die ook op landelijk niveau de gemoederen in beweging bracht.

€ 7,50

Boek 'Levende Stenen' 2020 - Hans Willems

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is het boek 'Levende Stenen' verschenen, met daarin prachtige beschrijvingen van de 52 kerken die de Stichting in beheer heeft. De verhalen zijn geschreven door Hans Willems, hoofdredacteur van het magazine Alde Fryske Tsjerken. Levende stenen: daar gaat het om bij deze kerken: stenen die het verhaal vertellen van mensen die luisterden naar woorden van troost en bemoediging, zongen, doopten, trouwden en rouwden. Levende stenen waarvoor de gemeenschap zich veel moeite getroostte om ze tot het middelpunt van de gemeenschap te maken.

Inclusief verzendkosten kost het boek € 9,95 voor niet-donateurs; donateurs betalen € 7,50.

Uitverkocht

De Johanneskerk van Weidum