€ 18,80

De Friese Elfkerkentocht - Justin Kroesen

Kerkendeskundige Justin Kroesen beschrijft in dit drietalige boek elf karakteristieke Friese kerken met een gaaf bewaard gebleven protestants interieur. Het gaat om de kerken van Aldtsjerk, Buitenpost, Hegebeintum, Huizum, Marssum, Sexbierum, Kimswerd, Wommels, Easterlittens, Mantgum en Weidum.
Het boek is een co-productie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en Uitgeverij Wijdemeer.

De Friese Elfkerkentocht nodigt u uit tot het ontdekken van de oude Friese kerken. Een rondgang langs de elf geselecteerde monumenten betekent een verrassende reis door de Friese (kunst-) historie.

€ 18,00

CD "Libbene Stiennen" van Piter Wilkens

De CD "Libbene Stiennen" ligt klaar voor iedereen die donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken wordt. Aanmelden kan heel eenvoudig via deze website. Klik op de homepage op de knop "word donateur".

€ 15,00

Oude uitgaven: nu digitaalverkrijgbaar!

Alle oude uitgaven (nr 1-30) en "keppelstokken" (nr 31-79) zijn gedigitaliseerd en op 'n USB-stick gezet. Zo kunt U gemakkelijk nog eens nalezen wat er in 40 jaar over tal van onderwerpen door de Stichting is geschreven.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 20

In dit nummer onder meer aandacht voor een vogel die men in Friesland niet in levenden lijve zal tegenkomen, maar die hier wel op een aantal preekstoelen te vinden is: de pelikaan. Waar komt de iconografische voorstelling van de pelikaan vandaan? En op welke preekstoelen is de pelikaan te vinden? Ook zetten we de twee nieuwe 'aanwinsten' van onze Stichting, de kerken van Gaast en Ferwoude, nog even in het spotlicht. Ook een interview met Theo Hop, die er zijn (meer dan) hobby van heeft gemaakt om Friese kerken te fotograferen.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 19

In dit nummer wordt nieuw licht geworpen op de wapenstenen van de hervormde kerk van Driezum. Verder wordt beschreven hoe in de droge zomer van 2018 de sporen van Oegeklooster bij Bolsward met behulp van luchtfotografie werden teruggevonden, hoe een terracotta portret van Sicco van Goslinga opdook in Kassel en hoe de monstrans die Viglius van Aytta aan de Nicolaaskerk in Swichum schonk, afgelopen jaar weer "boven water" kwam en tentoongesteld kon worden in Tresoar. Bovendien een interview met onderzoeker Paul Borghaerts, die de ouderdom van kerkkappen onderzoekt via dendrochronologisch onderzoek.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 18

Dit gevarieerde nummer van ons magazine gaat onder meer over torenuurwerken. Er zijn in Fryslan een kleine zeventig torenuurwerken uit de zestiende ,zeventiende en begin achttiende eeuw in kaart gebracht. In geen enkele andere provincie zijn er zoveel bewaard gebleven. Daarnaast is er aandacht voor het Oude Kerkhof te Donkerbroek en besteden we aandacht aan een nieuw fenomeen: overnachten in de kerk, speciaal voor pelgrims en donateurs van de Stichting.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 17

Dit nummer bevat weer een gevarieerd pallet van artikelen over de kerk van Koarnjum, een bijzondere grafzerk die in de kerk van Driesum onder de vloer gevonden werd, de kloostergoederen in Fryslân na de Reformatie en de erfenis in steen van het Friese kloosterverleden. Met in het hart van het magazine natuurlijk weer een katern met Stichtingsnieuws en een artikel over het project Under de Toer waarmee in de Culturele Hoofdstad 2018 aandacht wordt gevraagd voor de Friese kerken en hun bijzondere verhalen.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 16

Het juni nummer van 2017 is een themanummer ter gelegenheid van de viering van "500 jaar Reformatie", met onder meer een beschrijving van de verschillende Lutherse kerken in Friesland, de rooms-katholieke schuilkerken van na de Reformatie, de aantasting van de kerkinterieurs om ze te ontdoen van "paapsche elementen", grondig verborgen en toevallig teruggevonden katholieke voorwerpen van vóór de Reformatie en een overzicht van de centraalbouw kerken in Fryslân.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 15

In dit nummer aandacht voor de Bonifatiuskapel in Dokkum, de bijzondere geschiedenis van het kerkje van Schurega, een Drentse toren in Friesland in Peperga, de herontdekking van de grafzerk van Bernardus Bucho van Aytta in het Binnenhof in Den Haag en enkele "nieuwe" grafzerken die bij de laatste restauratie ontdekt werden onder de vloer van de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. Voorts een interview met bouwhistoricus Frank van der Waard, die waarnemingen naar de fundering van de kerktoren van Hegebeintum deed. Zijn conclusie: de kerktoren verzakte al eerder, ver vóór de afgraving van de terp in de 19e eeuw.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 14

Dit themanummer is geheel gewijd aan artikelen van de hand van en over Sytse ten Hoeve (1945-2016). Hij was vele jaren bestuurslid van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en overleed op nieuwjaarsdag. Heel bijzonder is het artikel over de ridderbeelden van Holwerd. Het was een diepe wens van hem dat die terug zouden keren naar de Willibrorduskerk van Holwerd, nadat ze jarenlang in opslag lagen in het depot van het Fries Museum in Nuis.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 13

In dit nummer speciale aandacht voor de in 1939 gesloopte Galileërkerk in Leeuwarden waarin zich unieke muurschilderingen bevonden uit de tijd van de Contrareformatie. Verder een portret van de Terbantster Tsjerke, een reportage over het funderingsherstel in Hegebeintum en een verslag van het onderzoek dat de TU Delft in 2015 uitvoerde naar 'nieuwe bestemmingen voor oude kerken'.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 12

Het jubileumnummer van ons magazine 'Alde Fryske Tsjerken' is geheel gewijd aan het thema 'kerk en natuur', met onder meer ruime aandacht voor de expositie 'Goddelijk Groen' die in de zomer van 2015 te zien is in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Op de voorpagina een foto van de kerk van Hegebeintum omzoomd door de bomen van het kerkhof.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 11

Dit nummer opent met een artikel over de doopsgezinden in Witmarsum en Pingjum. Verder artikelen over de recent door de Stichting overgenomen kerk van Dedgum, het gebruik van de Friese taal op grafzerken en de preekstoel van de Grote Kerk in Dokkum. Het artikel over de Friestalige grafteksten is geschreven in het Fries. De Nederlandse vertaling wordt bij iedere nabestelling van dit nummer toegevoegd, en kan ook gratis besteld worden door andere belangstellenden.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 10

In dit nummer komen oude grafstenen in Sint Jacobiparochie en Huizum, alsmede het interieurensemble van de laatste kerk aan bod. Naast het vele nieuws van de Stichting is er ook aandacht voor kerkzilver en hebben RuG-studenten creatieve ideeën over de toekomst van oude Friese kerken.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 9

In dit nummer kunt u lezen over de raadselachtige muurschilderingen in de kerk van Oostrum en over de restauraties van de kerk te Boazum en de Heilige Clemenskerk in Nes (Ameland) die vorig jaar afbrandde. Maar ook over sarcofagen in Fryslân en over de preekstoelen van Dirk Embderveld (1722-1799). Het stichtingsnieuws ontbreekt natuurlijk niet.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 8

Dit nummer is geheel gewijd aan de Van Harenskerk te Sint Annaparochie. Aanleiding is de recente overname van de kerk door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dit themanummer is door dr. Regnerus Steensma op de voor hem karakteristieke en energieke wijze begeleid. Helaas overleed hij in december 2012. Een uitgebreid 'in memoriam' is opgenomen.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 7

In dit nummer o.a een belangwekkend artikel dat nieuw licht werpt op het beroemde doxaal van Easterein en twee artikelen over het karmelklooster in Drachten, alsmede een diepgravend stuk van dr. Regnerus Steensma over onze 'omgang met het lege koor'.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 6

In dit nummer komen onder andere twee kerken aan bod: Marssum en Augsbuurt. Maar het gaat niet alleen over de kerken, maar ook over "Religie en politiek op de Friese 'edele state' rond 1650".

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 5

In dit nummer staan weer boeiende verhalen over "het laatste oordeel" , 'een raadselachtig vont in Baaium" en de invloed van Vlaamse beeldhouwkunst in Friesland en nog veel meer.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 4

De Groate Kerk van Sint Jacobiparochie staat in de schijnwerpers, evenals de laatste aanwinst van de Stichting Alde Fryske Tsjerken: de kerk te Rottevalle. Dr. Regnerus Steensma belicht uitgebreid de aangebouwde zijaltaren in de Friese Romaanse kerken. Het kerkpoortje van Boer en de bakkersbaar te Workum zijn de kersen op de taart.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 3

In dit extra nummer, dat verschenen is ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, staat bij hoge uitzondering de Stichting zelf centraal. Medewerkers komen aan het woord en er wordt gereflecteerd over het (her-)gebruik van de 38 en andere kerken die leeg (komen te )staan. En hoe een (kerkelijk) monument wordt gerestaureerd wordt nauwkeurig 'uit de doeken gedaan'.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 2

Dit nummer opent met een artikel van dr. Regnerus Steensma over 'Gotiek in Zevenwouden'. Verder twee artikelen over rouwborden; een bijdrage over de verdwenen middeleeuwse gewelfschilderingen van Terkaple, een portret van de Pelikaankerk in Leeuwarden; en natuurlijk in het hart van het blad acht pagina's "Stichtingsnieuws".

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 1

Dit is het eerste nummer van de publicaties van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, dat verschijnt onder de nieuwe naam 'Alde Fryske Tsjerken'. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan reflecteren (oud-) bestuursleden van de Stichting op verleden en toekomst. Dr. Regnerus Steensma schrijft over de grafkapel van de Van Idzaerda's in Ter Idzard en in een andere bijdrage over 'pracht en functie van het monumentale doophek' .

-