Home

Actueel / Activiteiten

Kerken

Over ons

Word donateur

Webwinkel

Contact

28-03-17

Kerken Koarnjum en Jelsum in eigendom overgenomen

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft donderdag 30 maart 2017 de kerkgebouwen van Koarnjum en Jelsum overgenomen van de Hervormde Gemeente Britsum-Cornjum-Jelsum. Bijzonder is dat het benodigde instandhoudings- en exploitatiefonds beschikbaar is gesteld in de vorm van landerijen.

De bijeenkomst begon om half acht in de kerk van Jelsum. Na de toespraak van de voorzitter van de kerkenraad F. Kuipers, een kort optreden van het kerkkoor en een bedankwoord van kerkrentmeester Y. Tamminga gingen de ruim vijftig aanwezigen naar de kerk van Koarnjum. Daar werd de bijeenkomst voortgezet. Allereerst werd de akte van overdracht gepasseerd door notaris mr. Siebe Swart.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken betaalde een symbolische euro voor de beide kerken samen. Tamminga overhandigde vervolgens de sleutels van de kerken aan voorzitter J. Kersbergen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Die sprak de aanwezigen toe, waarna hij de Plaatselijke Commissie installeerde die de kerken gaat beheren. Voorzitter G. Veldman van de Plaatselijke Commissie legde uit wat de plannen zijn.

Genoveva en Nicolaas
De Sint-Genovevakerk van Jelsum dateert uit de twaalfde eeuw. Met name in de noordmuur zijn de kenmerken van de Romaanse bouwstijl nog goed te herkennen. In de kerk is een aantal banken uit de zestiende eeuw bewaard gebleven. In 1660 kwamen er nieuwe banken. De preekstoel dateert uit 1703. In het tongewelf bevinden zich gesneden rozetten met de symbolen van het lijden van Christus; één van de weinige nog overgebleven middeleeuwse gewelfversieringen in Fryslân.
De Sint-Nicolaaskerk van Koarnjum is in 1873 in eclectische stijl gebouwd ter vervanging van een bouwvallig geworden vroeg-middeleeuwse kerk. In het koor hangen drie zeventiende-eeuwse borden met de tien geboden (vernieuwd in 1853), de geloofsbelijdenis (1608) en het onze vader (1603). Op het tiengebodenbord zijn de wapens van de families Van Goorle en Martena aangebracht. Ook de preekstoel komt uit de oude kerk en stamt uit de achttiende eeuw. De kerk had aan de noordzijde een aparte ingang voor de adellijke bewoners van de naastgelegen buitenplaats Martenastate.

Plaatselijke Commissie
De kerken van Koarnjum en Jelsum zijn in beheer gekomen bij één Plaatselijke Commissie. De kerken worden nog 34 keer per jaar gebruikt voor de eredienst. De Plaatselijke Commissie wil de kerken gaan gebruiken voor concerten, exposities en dergelijke. Via de Plaatselijke Commissie kan de kerk gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten, maar ook voor "inspirerend vergaderen" op een bijzondere locatie.
De meegeefsom die door de Hervormde Gemeente beschikbaar is gesteld voor het toekomstige onderhoud, bestaat uit een aantal hectares land. Uit de pachtinkomsten kan het onderhoud van de beide kerken en het gebruik door de kerkelijke gemeenschap worden betaald.

Kerk 48 en 49
Voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn dit de 48ste en 49ste kerk die zijn overgenomen in het 47-jarige bestaan. De laatste keer dat de Stichting een kerkgebouw overnam, was op 20 maart 2017: de dorpskerk van Zurich.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is in 1970 opgericht om monumentale kerkgebouwen over te nemen in dorpen waar het kerkelijk draagvlak te klein is geworden, en om in overleg met de dorpsbewoners te zoeken naar nieuw gebruik. Bovendien spant de Stichting zich in om publieke belangstelling te wekken voor kerkgebouwen in het algemeen.