17 03 24

Bennie Huisman mei Corine Staal: Riedsels fan leafde

Ioannis Theaterkerk - Wier
Tijdstip: 15.00 - 17.00 oere
Adres: Lautawei 3A, 9043VP, Wier

Sjonger, skriuwer en ferteller Bennie Huisman frege
him ôf hoefolle lietsjes oer 'de leafde' hy yn mear as fjirtich jier skreaun, songen of oerset hie. En hoefolle dêrfan
ferbûn wienen mei eigen ûnderfinings op de 'long and
winding road' fan de leafde. Dat wienen der eins tefolle
foar ien programma.
Yn 'Riedsels fan leafde' sjongt er de moaiste - grappich,
oandwaanlik of pynlik - en ferbynt se mei ferhalen út syn
eigen learsume libben. Mei oan de piano: Corinne Staal


Informatie of reservering:

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of 0518-471123