De Stichting Alde Fryske Tsjerken hâldt kantoar op de earste etaazje fan it bedriuwssammelgebou 'Emmastate'.

ADRESYNFORMAASJE

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Postadres: Postbus 137, 8900 AC LJOUWERT

Besykadres: Emmakade 59-G, 8921 AG LJOUWERT

Mail: info@aldefrysketsjerken.nl

Tillefoan: 058-2139666

It buro is tillefoanysk te berikken fan moandei oantemei tongersdei fan 09.00 - 17.00 oere. Freeds is it buro sletten.

Berikberens: de mooglikheid om oan de Emmakade te parkearen is beheind. Parkearen foar twa oeren is mooglik mei de blauwe parkearkaart.

Rabobank nûmer: NL81 RABO 0172 4165 82

ING Bank nûmer: NL07 INGB 0000 7307 89

KvK yn Ljouwert: 41000959

Fiskaal nûmer: 0041.37.607Stifting Stipefûns fan 'e Stichting Alde Fryske Tsjerken

P/a Stichting Alde Fryske Tsjerken, Postbus 137, 8900 AC LJOUWERT

Fiskaal nûmer: 8201.39.555

Titel

Tekst