€ 35,00

28x Monument van de Maand

1 exemplaar van alle op deze webwinkel voorkomende Monument van de Maand boekjes (samen 28 boekjes) kunt U als donateur in Uw bezit krijgen voor slechts € 1.00 per stuk. Prijs is inclusief verzendkosten.

€ 5,00

Friesland, Malen om het peil

Enkele gemalen in Friesland en hun achtergrond.
Jaargang 11, deel 4 (1996)

€ 15,00

Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân

In het jaar 2000 worden alle "Monument van de Maand" jaargangen in ruim 200 pagina's samengevat: Alle rijkdom in Friesland in vogelvlucht.

€ 5,00

Slachtedijk

Jaargang 5, deel 5 (1990) werd in 2000 herdrukt en gaat over de 42 km lange dijk die door de kleibouwstreek en de greidhoeke loopt: de geschiedenis van de bedijking van Westergo.

€ 5,00

Jonge bouwkunst in friesland

Jaargang 6, deel 4 (1991) gaat over de Gereformeerde kerk en het voormalig postkantoor te Kollum.

€ 5,00

Rococo in friesland

Jaargang 6, deel 7 (1991) toont de "krullen en slingers" in Sneek.

€ 5,00

Neo-gotische kerken in friesland

Jaargang 6, deel 8 (1991). De Rooms Katholieke Kerk in Sint Nicolaasga is een mooi voorbeeld van de Neo-gotiek in Friesland.

€ 5,00

Neoclassicisme in friesland

Jaargang 7, deel 1 (1992) beschrijft de "Rotondekerk" in Terband van architect Thomas Romein.

€ 4,90

Slauerhoff en Friesland

Jaargang 7, deel 6 (1992). Dit is de tweede, herziene, uitgave (1998) van het boek dat eerder als Monument van de Maand is verschenen.

€ 5,00

Bildtdijken

Jaargang 8, deel 2 (1993) met de officiele titel "Symbolen van een eigenzinnig volk" beleefde haar tweede druk!

€ 5,00

Sudersee Igge: Workum / Molkwerum

Jaargang 9, deel 1. De zeevaart is onlosmakelijk met de geschiedenis van de kustplaatsen aan de Sudersee igge (Zuiderzee oever) verbonden. En over die geschiedenis gaat dit boek.

€ 5,00

Op pylgerreis

Jaargang 9, deel 4 (1994) gaat over Dokkum: van Bonifatius tot onze tijd

€ 5,00

Penjumer halsbân: Pingjum

Jaargang 9, deel 5 (1994) laat zien hoe belangrijk dijken waren. "Grutte Pier" is de sub-titel

€ 5,00

'de Bjirmen': Oosterbierum, Pietersbierum en Sexbierum

Jaargang 10, deel 4 (1995) beschrijft hetgeen de titel belooft: de geschiedenis van deze plaatsen. subtitel van dit deeltje is "Tsjerk Hiddes de Vries".

€ 5,00

Friese Nassaus

Jaargang 11, deel 2 (1996). Friese Nassaus uit de schaduw: Ameland, Heerenveen, Leeuwarden.

€ 5,00

Leeuwarden, marktstad door de eeuwen heen

Jaargang 11, deel 3 (1996) gaat over 'De Waag' dat op de wekelijkse marktdagen HET centrum was voor de aanvoer van oa zuivelproducten.

€ 15,00

jaargang 12 (compleet)

Door de verwerving van het derde deeltje (De Friese elf steden) is nu ook deze jaargang compleet.

€ 5,00

Voornaam wonen in en rond Leeuwarden

Jaargang 12, deel 1 (1997) verhaalt over het verleden van Friese edellieden, regenten en rijke kooplui en hun huizen.

€ 5,00

Met de Friese slag

Jaargang 12, deel 2 (1997) gaat natuurlijk over het kaatsen: het spel, de spelregels, de geschiedenis: kortom alles wat U altijd al had willen weten.

€ 5,00

De Friese elf steden

Jaargang 12, deel 3 (1997). De elf Friese steden, bekend van de illustere tocht der tochten, nu in één deeltje van Monument van de Maand samengebracht.

€ 5,00

De heide van Duurswoude

Jaargang 12, deel 4 (1997) beschrijft de natuurschoon van heide en bos rond Duurswoude, inclusief het romaanse kerkje van Wijnjewoude.

€ 15,00

jaargang 13 (compleet)

1. Notabele woningen in Mantgum,
2. Een eeuw volkshuisvesting in Friesland,
3. Van Blokhuis tot Stadskantoor,
4. A krom, slordig reuzenwerk?

€ 5,00

Notabele woningen in Mantgum

Jaargang 13, deel 1 (1998). Lyts Kanaän, land van melk en honing, is de bijnaam van Mantgum met haar kerk en notabele woningen die grotendeels het beeld van de 19de eeuwse dorpskom bepalen.

€ 5,00

Een eeuw volkshuisvesting in Friesland

Jaargang 13, deel 2 (1998). Sinds 1901 zijn de woonomstandigheden van de arbeiders enorm verbeterd: van plaggenhut tot de huidige woningwetwoning, met focus op Oosterwolde en Appelscha.

€ 5,00

Van Blokhuis tot Stadskantoor

Jaargang 13, deel 3 (1998) schetst een beeld van 500 jaar overheidsbestuur en haar gebouwen in Friesland.

€ 5,00

A krom, slordig reuzenwerk?

Jaargang 13, deel 4 (1998). 'Det kin sa net, det scil oars, sokke âlde earme minsken matte holpen wirde': ouderenzorg in Akkrum.

€ 15,00

jaargang 14 (compleet)

1. Dorpenkwartet Wûnseradiel,
2. Pleisteren en ontnuchteren,
3. Stof zijt ge,
4. Tussen rijswit & Spanjolen

€ 5,00

Dorpenkwartet Wûnseradiel

Jaargang 14, deel 1 (1999) verhaalt over Wons, Schettens, Longerhouw en Schraard, elk beschikkend over uiteenlopende rijkdommen en geschiedenissen.....

€ 5,00

Pleisteren en ontnuchteren

Jaargang 14 deel 2 (1999). 15 Pleisterplaatsen tussen Harlingen en Stavoren met hun rijke historie passeren de revue (om te ontnuchteren?).

€ 5,00

Stof zijt ge

Jaargang 14, deel 3 (1999) belicht het mysterie, bijgeloof en kerkelijke voorschriften rond de dood. In de zuidwesthoek van Friesland zijn nog prachtige begraafplaatsen in de mooiste steden en dorpjes te vinden.

€ 5,00

Tussen rijswit en spanjolen

In jaargang 14, deel 4 (1999) komen alle facetten van de boekdrukkunst in Friesland aan de orde.

€ 5,00

Dorpen aan de grens

Jaargang 15, deel 1 (2000). Op de grens (van Friesland en Groningen!) liggen Gerkesklooster, Stroobos, Surhuizum en Augustinusga. De hele geschiedenis van middeleeuwen tot en met WOII komt hier aan bod.

€ 5,00

Trije terpen tusken Waad en Ie

Jaargang 15, deel 2 (2000). Tussen Wad en Ie liggen de terpdorpen Brantgum, Foudgum en Waaxens met hun illustere inwoners: Piet Paaltjens en Ids Wiersma.