Stifting Stipefûns fan ’e Stichting Alde Fryske Tsjerken

De stichting ‘Stifting Stipefûns fan ’e Stichting Alde Fryske Tsjerken’ richt zich volledig op de ondersteuning van de doelstellingen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Zij doet dat veelal in financiële zin; de financiële middelen komen grotendeels beschikbaar via legaten en erfstellingen alsmede speciale giften. In de statuten zijn doelstellingen en middelen verder uitgewerkt.

Nadere informatie over de stichting en de ANBI-gegevens zijn verwerkt in de jaarrapportages; het gaat dan om o.a. officiële naam van de stichting, RSIN/fiscaal nummer, contactgegevens, doelstelling, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid, verslag van activiteiten en de financiële verantwoording.