15 11 23

Stichting Alde Fryske Tsjerken zoekt een Office Coördinator (24 uur p/w)

Voor 55 historische kerken, een team van 9 medewerkers en circa 300 vrijwilligers zoekt de Stichting Alde Fryske Tsjerken een Office Coördinator (24 uur p/w), een teamspeler en belutsen by it Fryske religieus erfgoed en de mienskip. ⁠

Ben jij proactief, houd je van organiseren, ben je administratief erg sterk en gastvrij? Ben je enthousiast, betrokken en vind je het fijn om het centrale punt van de organisatie te zijn? Dan ben jij vast onze Office coördinator! Als Office coördinator ben jij het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie. Jij zorgt ervoor dat afspraken en bijeenkomsten op orde zijn. Daarnaast regel jij verder alles omtrent onze donateursbijeenkomsten, lezingen, excursies, bijzondere bijeenkomsten, projecten, evenementen in onze kerken en studenten. Vanzelfsprekend ontvang je onze bezoekers altijd met een glimlach en zorg je ervoor dat hen niets tekortkomt. Kortom: in deze functie is het belangrijk dat je sociaal bent, makkelijk contact legt en organisatorisch en administratief erg sterk bent! Bovenal ben je gedreven, ambitieus, nieuwsgierig en in staat om kennis, die misschien nog ontbreekt, je snel eigen te maken. Je werkt in een klein team, en stemt veel af met collega’s. Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt het belangrijk dat je zelfsturend bent en je durft te laten horen. Autonomie staat hoog in het vaandel.

Heb je interesse? De uitgebreide functieomschrijving vind je hier
06 11 23

Donateursbijeenkomst 2023

Afgelopen zaterdag vond de donateursbijeenkomst van 2023 plaats. Na een volle Theaterkerk in Jellum vorig jaar, werd er dit jaar voor een grotere locatie gekozen, namelijk de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. De kerk was weer goed gevuld met ruim 160 donateurs. Het was een mooie middag, die qua programma iets anders verliep dan op voorhand was bedacht. Ondanks dat was het naar ons idee alsnog een zeer geslaagde en interessante bijeenkomst.

De middag begon met een presentatie die door zowel leden van het bestuur als medewerkers van bureau werd gegeven. Voorzitter Hendrik ten Hoeve begon de presentatie met algemene zaken zoals, de aantallen qua donateurs, kerkovernames en de vorderingen betreffende een nieuwe directeur. Daarna vertelde Djûra Schra, onze communicatiemedewerker, het één en ander over de nieuwe huisstijl en lichtte het boek Alde Tsjerken Nije Lûden nog even uit. Hester Noordhuis, Office en Eventcoördinator, vertelde over de lopende projecten en samenwerkingen, zoals het Ziltepad. Als laatste gaf Martin Weerd, secretaris (lid DB), een beperkte samenvatting over de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden die momenteel nog lopen of het afgelopen jaar al hebben plaatsgevonden.

Na de pauze was het de bedoeling dat dr. Alex Kerkhof, onderzoeker Oudfriese taal en landschap bij de Fryske Akademy, een lezing zou geven met het thema: Recht en samenleving rond de Friese kerken in de hoge middeleeuwen. Helaas melde dr. Kerkhof zich vrijdagmiddag af wegens ziekte. Gelukkig werd er snel een vervanger gevonden, namelijk prof. dr. Hanno Brand, Projectmedewerker Friese stadhouders en Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy. Prof. dr. Brand gaf een lezing over het onderwerp: Friese steden in een dynamische Hanze. Een heel ander onderwerp, maar zeker niet minder interessant. De Hanze is één van die historische fenomenen, die tot de verbeelding blijven spreken. Dat is niet alleen een gevolg van het lange bestaan van dit middeleeuwse samenwerkingsverband van steden en kooplieden. Ook menen we in de Hanze eigenschappen te herkennen die tot op de dag van vandaag inspirerend werken. Niet voor niets is 2023 uitgeroepen tot het Hanzejaar. Het neemt niet weg dat we eigenschappen aan de Hanze toeschrijven die op gespannen voet staan met de historische werkelijkheid. Zo beschouwen vakhistorici de Hanze al lang niet meer als een succesvol verbond van steden en kooplieden of als een voorafspiegeling van moderne Europese samenwerking. De Hanze vertoonde vele gedaanten, ontstond veel later dan wel wordt verondersteld en werd in haar streven naar samenwerking geplaagd door regionale tegenstellingen en uiteenlopende belangen. Aan de hand van het Hanzelidmaatschap van de Friese steden Staveren en Bolsward wordt in deze lezing ingegaan op de wisselende gedaanten van de Hanze en haar functioneren als netwerk en organisatie.

Als extra konden de donateurs deze middag nog genieten van de zomerexpositie: 'Blau yn Blau' van Gerrit Terpstra. Speciaal voor de donateursbijeenkomst was de expositie, waarin de 55 kerken van de stichting centraal staan, met enkele weken verlengd.  

We willen onze donateurs bedanken dat ze weer in grote getale, vanuit alle hoeken van het land, naar de donateursbijeenkomst zijn gekomen en kijken nu alweer uit naar de volgende editie.


Foto's door Floriske Gerritsma
30 10 23

Aankomende zaterdag is de donateursbijeenkomst van 2023

Op zaterdag 4 november 2023 staat de jaarlijkse donateursbijeenkomst gepland. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote of Jacobijner kerk in Leeuwarden. 

Het programma op deze middag ziet er als volgt uit: 

13.15-14.00 uur - Inloop en ontvangst met koffie en/of thee 
14.00-14.45 uur - Presentatie door bestuur en medewerkers van het bureau met actualiteiten en ontwikkelingen 
14.45-15.15 uur - Pauze met koffie en/of thee
15.15-16.15 uur - Lezing door Dr. Alex Kerkhof van de Fryske Akademy
16.15-17.30 uur - Afsluiting met hapje en drankje 

Zowel de presentatie als de lezing zullen in het Nederlands zijn.

Lezing:
Dr. Alex Kerkhof is onderzoeker Oudfriese taal en landschap bij de Fryske Akademy. Zijn lezing deze middag heeft als thema: Recht en samenleving rond de Friese kerk in de hoge middeleeuwen. De geschiedenis van de oudste Friese kerken is niet alleen te bestuderen vanuit het archeologisch bodembestand en de bouwhistorie, maar ook de middeleeuwse rechtsteksten, geschreven in de Oudfriese taal, bieden een inkijkje in wat er allemaal in de middeleeuwen rond en bij de kerk gebeurde. In deze lezing zal de maatschappelijke functie van de Friese kerken in hun oudste periode onder de loep genomen worden en zullen we zien dat de kerk niet alleen voor religieuze zaken een middelpunt van de gemeenschap was maar juist ook voor zaken die wereldlijk belang hadden.  

Opgave voor deze activiteit is noodzakelijk. Opgeven kan via een email naar info@frysketsjerken.nl of telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 12:00 via 058-2139666.
27 10 23

Restauraties en onderhoud update

De Stichting Alde Fryske Tsjerken beheert, onderhoudt en restaureert meer dan vijftig (rijks)monumentale kerken in Fryslân. Elk jaar vinden er allerlei onderhoudsklussen plaats. Groot en klein, standaard werkzaamheden en speciale projecten. Hierbij een update over drie projecten die momenteel lopen of net zijn afgerond.  

Bijbelrestauraties 
Na de bijbelrestauraties in 2021 heeft de stichting als doel om voor elke kerk in ieder geval één bijbel te restaureren. Onze oud-stagiair Luc heeft vorig jaar de inventarislijsten doorgenomen, zich verdiept in de geschiedenis van de Statenvertaling, verscheidene kerken bezocht en een historiserend restauratieadvies geschreven. Op basis van zijn plan-van-aanpak is er een toezegging gedaan voor een nieuwe restauratie ronde van tien bijbels. In de maanden april en mei zijn de tien bijbels uit Bornwird, Britsum, Cornjum, Hijum, Holwerd, Huizum, Kortehemmen, Haskerdijken en Baijum verzameld en afgeleverd bij de Frisian Colorists & Restorers. Afgelopen zomer gingen we bij hen op bezoek waarbij we een inkijkje kregen in het restauratieproces. Wat een bijzonder werk en wat was het interessant om te zien waar de bijbels vandaan komen en wat ze er weer van maken. Pagina's herstellen, kaften herstellen, opnieuw inbinden, kaarten opnieuw inkleuren of bijkleuren, ze doen het allemaal. De bijbels zijn nog niet geheel klaar, maar de vorderingen gaan goed en ze worden weer prachtig. 

Interieur Weidum 
De voorbereidingen voor de restauratie van het interieur in Weidum zijn klaar. De financiering is rond en ook de vergunningen zijn door de gemeente afgegeven. Werkzaamheden die op de planning staan zijn; de restauratie van de Eiken vloeren en lambriseringen en tevens wordt een deel van de kerkbanken gerestaureerd. Van de binnenzijde van de buitenmuren wordt het loslatende en beschadigde stucwerk hersteld. Daarnaast is er ook het plan om een keukentje en een sanitaire ruimte te creëren in de kerk. De exacte invulling hiervan moet nog verder uitgedacht worden, maar dat het er komt staat vast. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Bouw- en restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt uit Weidum die begin november los gaat.      

Dak Hantumhuzen 
Een zomerproject dat hoort binnen onze jaarlijkse onderhoudsklussen. Een kleiner project dan Weidum, maar niet minder belangrijk. De noordzijde van het dakvlak van de kerk in Hantumhuzen was toe aan onderhoud. De panlatten waren dusdanig aangetast dat ze toe waren aan vervanging. Om de panlatten te kunnen vervangen zijn eerst alle dakpannen erafgehaald. Nadat de pannen waren verwijderd zijn de panlatten en het dakhout hersteld en daarna zijn de dakpannen weer aangebracht. Daarbij is tevens de hele kerkkap preventief behandeld tegen aantasting van de kleine houtworm. Inmiddels is de klus alweer enige tijd klaar en kan het dak in Hantumhuzen er weer geruime tijd tegenaan.  
11 10 23

Denken over de toekomst van het kerkgebouw met ‘Nije Lûden’

'It lûd giet troch'! Een idee dat bij de Stichting rondgaat in de wandelgangen, een idee wat Gerben van Snits van Op 'e Skille ook bedacht en al uitvoerde. Begin oktober werd er in de krant Op 'e Skille een verhaal over het boek Alde Tsjerken Nije Lûden geplaatst. In plaats van alleen de verhalen te beschrijven en te beoordelen, die in het boek zijn te lezen, ging Gerben voor een andere insteek. Hij interviewde twee nieuwe personen, Barteld Post en Welmoed Kuiper, die beide op hun eigen manier in het dagelijkse leven in aanraking zijn met de kerk en de toekomst. Lees hier het artikel. 

Denken over de toekomst van het kerkgebouw met ‘Nije Lûden’
Vijftig geschreven portretten en veelzeggende foto’s beschrijven even zo vele meningen over kerken. De kerk van de toekomst staat centraal in het boek dat in opdracht van Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) is samengesteld naar aanleiding van het 50-jarig jubileum. Van student geschiedenis tot dominee-met-emiraat, van politicus tot directeur, van zelfstandig ondernemer tot kunstenaar; iedereen heeft iets met een bepaalde kerk – of met kerken in het algemeen. Of je nou een religieuze opvoeding hebt gehad of het gebouw alleen als cultureel uitje tijdens een vakantie ziet, iedereen heeft ideeën voor de toekomst. Van zwembad tot cultureel wijkcentrum, van refugio tot appartementen. Van poppodium tot museum tot ruïne. “It soe moai wêze as in doarp, de mienskip, sels bepale kin wat der mei de tsjerke bart. It is maatwurk,” zegt CvdK
Arno Brok, de eerste geportretteerde in het boek. Het boek met vijftig portretten van bekende en iets minder bekende Friezen behandelt o.a. verhalen uit Boksum, Blessum, Boazum, Nijkleaster en Easterlittens. Prachtige foto’s laten niet alleen de geportretteerde zien, maar ook de sfeer van het gebouw, of het nu het interieur of het exterieur betreft. Het boek kan inspireren om op verschillende manieren te denken en discussiëren over toekomst en hergebruik van een gebouw. Door Op ‘e Skille zijn Barteld Post en Welmoed Kuiper gevraagd om hun mening, in samenwerking met SAFT. Twee extra portretten, twee extra meningen. 

‘Minsken sille spyt krije as eat mei histoaryske wearde ferlerne giet’
Barteld Post is oargelist yn ferskate tsjerken en rint staazje by Royal Eijsbouts klokjitters yn Asten. Hjir by it toeroerwurk yn de tsjerke fan Baaium

In tsjerke is as in minske
Myn bân mei de tsjerke is lykas wat ik mei minsken ha. Elke tsjerke is oars en allegear ha se in oar ferhaal. Yn it silhouet fan it Fryske lânskip is in tsjerketoer net oer ús holle te sjen. Mar dochs, elke tsjerke is oars. Ik fergelykje in tsjerke faak mei it skilderij ‘De Nachtwacht’, dat troch Rembrandt makke is. De Nachtwacht is op dit stuit 381 jier âld, mar de tsjerke fan Wjelsryp datearret út 1200. Dat is efkes 442 jier âlder. Wêrom is De Nachtwacht wol sa oergryslikste toeristysk....?

De sneintemoarn
Nei de tsjinst sykje een soad minsken har neisten yn it doarp op om in bakje kofje te dwaan. Wy gean regelmjittich nei beppe om in bakje. Dêrnei, wannear’t wy ús earste bakje op hawwe, komt it praat wat op hingjen. Mei in droege mûle fan it sjongen is it ferlet der noch net sa nei. Faak komme der gespreken oer de tsjinst dy’t west hat. Ik hear it myn beppe sizze, "Goh, it wiene mar wer slimme lieten om mei te sjongen", mar gelokkich ek faak genôch positive dingen. De tsjerke bringt minsken byinoar. Ek bûten de tsjerke om, hoe prachtich is dat. As de tsjerke slút, wat sil dat foar ynfloed op ús petearen ha...?

Spyt
De takomst fan tsjerken is soarchlik. Sels hoopje ik dat der gjin dingen dy’t histoaryske wearde hawwe, ferlern gean, mocht de tsjerke slúte. Ik bin der seker fan dat minsken der spyt fan krije, wannear’t dat bart. It soe dochs sûnde wêze dat de tsjerke slút en net mear iepen giet foar toeristen of minsken dy leauwe?! Njonken it feit dat der in soad tsjerken slute, is it fansels prachtich dat der stiftingen binne, dy't him ynsetten om histoaryske tsjerken yn Fryslân te behâlden. Tanksij gâns trouwe stipers strielen de tsjerken wer yn ús lânskip.

‘In tsjerke mei in folle spirituelere benadering krije’
Welmoed Kuiper wennet en wurket yn de doemalige grifformearre tsjerke yn Boksum, no LOFT.

Sneinske klean
Myn heit Henk Kuiper wie de âldste soan fan grifformeard dûmny Thys Kuiper út de Pein. Pake hat ek wol preke yn Boksum. Hy wie ien fan de earsten dy’t yn syn eigen memmetaal preke. As bern kaam ik dêrom regelmjittich yn tsjerke. Ik hold der fan, want dan mocht ik de ‘sneinske’ klean oan. It sjongen fûn ik ek moai, al snapte ik faak neat fan de teksten en de melody fan de lieten.

Leauwen moat leafde wêze.
De tsjerke stiet foar my foar in mienskipsgefoel. Mei syn allen earne yn leauwe, op inoar passe en nei inoar omsjen. Wat my perfoarst net oansprekt is it stik eangstme en feroardeling, wat ek yn it leauwen sit. Dat’st nei de hel gean kinst ast sûndich bist. Foar my kloppet dat net… It preekjen fan it ‘wiere’ leauwen hat al in protte oarloch en fertriet en striid yn de wrâld brocht. Leauwen soe mei universele leafde en libbensfreugde te krijen ha moatte en mei in romte foar selsûndersyk en ynsicht. Foarhinne waarden tsjerken faak op krêftplakken boud. No wenje ik yn in tsjerke en it fielt fijn om op sa’n spiritueel plak te wenjen.

Oare manieren fan leauwen
De takomst fan de tsjerke kin allinnich mar bestean as it leauwen yn mar ien wierheid loslitten wurdt. De tsjerke soe folle mear iepen stean kinne foar gebrûk en symbolyk fan oare kultueren. Net mear ien of it wiere leauwen preekje, mar mear iepen stean foar oare manieren fan sjen. Elkoar as minsk fan hert ta hert moetsje. Wat my oanbelanget mei de tsjerke in folle spirituelere benadering krije. Dat’st dy feilich fielst om dysels sjen te litten. De tsjerke as plak om ta rêst te kommen yn dizze drokke, gekke yndividualistyske wrâld, dy’t allinnich mar op konsumeren rjochten is. Mei LOFT besykje ik in plak te meitsjen wêr’t romte is om te sykjen nei antwurden op libbensfragen en de tiid te nimmen om by dysels te fielen wat der yn dy om geat. Yn de fuotsporen fan myn pake, mar mei in iepener hâlding nei de wrâld en de minsken, kin de tsjerke as spiritueel sintrum de ferbining tusken minsken en de ferbining mei dysels meitsje. In oplaadsintrum, in ‘healingsplak’.


Benieuwd naar het boek Alde Tsjerken Nije Lûden? Bestel het boek hier
04 10 23

‘Friese liedjes op Friese orgels in Friese kerken: meer Fryslân kan eigenlijk niet!’

In de prachtige kerk van Baaium werd afgelopen vrijdag (29 september) het eerste exemplaar van de CD ‘Eltse kear opnij’ overhandigd aan Hendrik ten Hoeve, de voorzitter van het algemeen bestuur van de Stichting. Op eigen initiatief heeft Peter Siebesma deze CD bedacht, ingespeeld en ontwikkeld en met de verkoop wil hij de stichting ondersteunen in onze werkzaamheden. 

"Wat is Friesland zonder haar prachtige vergezichten! Met al die kerktorens die je boven het landschap uit ziet rijzen. Inwoners en toeristen van Friesland vinden het heel gewoon dat al die kerken er zijn. Maar zo gewoon is dat niet meer. Kerkelijke gemeenten lopen in ledental sterk terug en het wordt voor kerkbesturen steeds lastiger om de gebouwen nog te onderhouden en te bekostigen. De Stichting Alde Fryske Tsjerken kan kerken de helpende hand bieden wanneer ze het zelf niet meer redden. Ze beheert, onderhoudt en restaureert nu al meer dan vijftig (rijks)monumentale kerken in Fryslân."

Met de verkoop van de ontwikkelde CD wil Peter ons als stichting in onze werkzaamheden ondersteunen. Op de CD bespeelt hij een aantal fraaie Friese orgels in kerken die verspreid over heel Friesland liggen. Deze keer geen Bach en ook geen geestelijke muziek. Hij improviseert op oude Friese liedjes zoals Wâldsang, Simmermoarn, maar ook liedjes van De Kast, Twarres, Die Twa, Tim Douwsma en Gerrit Breteler. Zo wil Peter laten horen dat de kerken er voor iedereen zijn en dat je op orgels veel meer kunt spelen dan psalmen en gezangen.

Het lied van Gerrit Bretelaar waarop Peter improviseert is ‘As it jo wil is’. Toen Peter zijn liedjes voor het eerst hoorde, was hij onder de indruk en legde zelf contact met hem. Begin mei spraken ze elkaar nog en Gerrit gaf aan dat hij erg benieuwd was hoe zijn lied op het orgel zou klinken. Toen Peter zijn improvisatie speelde, hoorde hij dat net op die dag de afscheidsdienst was van Gerrit. Hij was op 18 mei overleden. “Daarom draag ik deze CD graag op aan Gerrit Breteler”, aldus Peter Siebesma.

De CD is vanaf nu via onze webshop verkrijgbaar voor 15 euro excl. verzending. De netto opbrengst van de CD gaat geheel naar onze stichting. Wil je onze stichting steunen doormiddel van een aankoop van de CD dan is hij hier te bestellen!  
27 09 23

Stichting Alde Fryske Tsjerken zoekt een directeur

Voor 55 historische kerken, een team van 9 medewerkers en circa 300 vrijwilligers zoekt de Stichting Alde Fryske Tsjerken een directeur (32-36), een boegbeeld en teamspeler, “bestjoerlik en finansjeel betûft en belutsen by it Fryske religieus erfgoed en de mienskip".⁠

De directeur is als boegbeeld verantwoordelijk voor de algemene leiding. Samen met het bestuur werkt hij/zij aan de doorontwikkeling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken als een vooraanstaande erfgoedorganisatie en de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan. 

Heeft u interesse? Meer informatie vindt u via deze link naar de uitgebreide functieomschrijving.
23 08 23

Activiteiten langs het Ziltepad

Op 1 september gaat het proeftraject van het Ziltepad van start. Dit traject vindt plaats in september en oktober van dit jaar (2023). Circa 400 deelnemers gaan de verschillende routes tussen en rondom de kerken van Vierhuizen, Hornhuizen en Eastrum ervaren, dit kan zowel te voet als op de fiets. In deze periode kan er in en rondom de kerken worden deelgenomen aan verschillende activiteiten. Doe jij mee aan het proeftraject en ben je nog op zoek naar een interessante activiteit? Hieronder staat een klein overzicht van welke activiteiten er mogelijk zijn tijdens de pilotfase. 

Zingen met Jolanda 
Zingen kan enorm bevrijdend werken. Stap daarom voor het wandelen of fietsen van het Ziltepad eerst binnen in de kerk van Vierhuizen, om de dag die voor je ligt zingend en bezinnend te beginnen.De kerk en Jolanda (stembevrijder) nodigen je uit je op te warmen in het klankbad van stemmen dat gezamenlijk zal ontstaan in de prettig omhullende akoestiek van de kerk. Moeiteloos, prachtig, krachtig en verbindend! Met een wam hart en vol energie start je je wandeling of fietstocht langs het Ziltepad. 

Waar: Vierhuizen
Wanneer: 8,9 en 10 september en 12, 13, 14 en 15 oktober steeds om 9.00 uur-10.00 uur
Aanmelden: info@gewoonlekkergalmen.nl
Kosten: Gratis, een vrije bijdrage welkom.

Yoga in of nabij de kerk (buiten)
De yogalessen worden door Petra Weel van Balans Kompas gegeven. Bij deze yogales staat het uitlijnen van de wervelkolom centraal. Er wordt aandacht besteed houding, ademhaling en ontspanning. Het is een perfecte yogavorm om bij te komen van of op te laden voor een wandel- of fietstocht. Iedereen kan meedoen! Kledingadvies: makkelijk zittende kleding en warme sokken. Maar dat heb je toch al aan als je gaat wandelen of fietsen. De unieke locatie doet de rest. We sluiten af met een kopje thee. Yogamatjes en dergelijk zijn aanwezig. 

Waar: Hornhuizen
Wanneer: elke donderdag 19.30 – 20.30 uur en vrijdag 9.00-10.00 uur in september en oktober.
Aanmelden: via mail info@balanskompas.nl
Kosten: Gratis, een vrije bijdrage welkom.

Stiltewandeling als mini-retraite met Mirjam
Samen met andere wandelaars (max groepsgrootte van 12 pers) loop je een mini-retraite met als doel te ontspannen, te ontvangen en te ontmoeten. Je mag je even terugtrekken uit de drukte van alle dag en aandacht geven aan wat zich op dit moment aandient, zowel buiten in de natuur als binnen in jezelf. Door stil te worden, te mijmeren, te genieten en te verwonderen. Te ontdekken hoe de aangereikte tekst verrassend actueel kan zijn, je iets te zeggen heeft of kan bemoedigen en inspireren. Mirjam neemt je mee in een rondwandeling die voor een deel in stilte wordt gelopen. Onderweg staan we op een aantal punten stil waar je een Bijbeltekst, gedicht of vraag krijgt aangereikt waar je het volgende deel van de route mee verder kunt lopen. In stilte of samen in gesprek, met ruimte voor je eigen beleving. De route is zo’n 5 a 6 km waar Mirjam in totaal 2 uur voor uittrek

Waar: Hornhuizum en Vierhuizen
Wanneer: Do 7 sept om 10u Hornhuizen | Vrij 22 sept 10u Vierhuizen | Do 5 okt 13u Hornhuizen | Zo 15 okt 16u of 18u Vierhuizen | Za 21 okt 10u en 13u Hornhuizen
Aanmelden: wandelpastoraatmirjam@gmail.com
Kosten: 10 euro per persoon

Overnachten in de kerk
Wil jij de echte pelgrimervaring tijdens het Ziltepad? Ga dan voor een overnachting in de kerk van Eastrum. Volgens het principe van refugio is het overnachten uitertst simpel maar hoogst bijzonder. Je slaapt op een strechter in de kerk. Er is een toilet en daarnaast alleen koud water beschikbaar. De overnachting is inclusief een eenvoudig ontbijt. 

Waar: Eastrum 
Wanneer: Dagelijks tijdens de pilotfase van september en oktober 2023
Aanmelden: 0631279396 of firmaab@hotmail.com
Kosten: 15 euro per persoon incl. ontbijt 

Daarnaast krijg je als deelnemer een inspiratie- en meditatiegids mee, waardoor je ontspannen en geïnspireerd op pad gaat. Onderweg proef je lokale producten en maak je kennis met de gastvrijheid van dorpsbewoners. Overnachten kan in één van de knusse hotels en B&B’s, bij een dorpeling thuis, of als een echte pelgrim in de kerk van Eastrum zoals hierboven al was te lezen. Kijk voor meer activiteiten en informatie op de website van Visit Wadden.
02 08 23

Orgelconcerten Open Monumentendag

Op 9 september aanstaande, Nationale Monumentendag, organiseren we in samenwerking met Stichting Organum Frisicum op een viertal plekken weer orgelconcerten. Deze concerten worden verzorgd door studenten van het conservatorium. Werkzaam zijn als organist op een historisch orgel is een artistiek ambacht wat in de historie teruggaat tot in de 16de eeuw en dus zeker de moeite waard is om voor langs te komen en te luisteren. 

De orgelconcerten zijn om 14.00 uur en om 15.30 uur in de volgende kerken te bewonderen:

 • Sint Genovevakerk Jelsum, organist Jan Hoogedoorn
 • Dorpskerk Harich, organist Chang Lee
 • Kerk Hegebeintum, organist Johan Smit
 • Mariakerk Buitenpost, organist Silvio Salado

De locaties en tijden zijn zo gekozen dat je als bezoeker vooraf of na afloop van een concert een ander nabijgelegen monument kunt bezoeken. In Jelsum is dat Dekema State en in Harich is dat houtzaagmolen “De Jager” in Woudsend. Tussen Harich en Woudsend is tevens de beeldentuin van Bram de Smit te bezoeken als tussenstop. In Buitenpost is de combinatie met Fogelsangh State in Veenklooster te maken en in Hegebeintum is dat Harsta State, groenmonument Harsta Hoeve én het bezoekerscentrum Terp Hegebeintum.

De orgelconcerten zijn gratis bij te wonen, dus kom gezellig langs!
12 07 23

Win een overnachting in de kerk van Dedgum

Bezoek jij dit seizoen één van de kerken van Tsjerkepaad? Doe dan mee aan onze selfiewedstrijd! Leg jezelf op een zo creatief mogelijke manier vast in of bij het kerkgebouw, deel de foto op Instagram, Facebook of Twitter met #tsjerkepaad en wie weet win je de week- of maandprijs. Maak jij de allermooiste foto van het seizoen 2023? Dan mag je een nachtje logeren in de Bêd en Brochje van de kerk van Dedgum, aangeboden door onze Stichting Alde Fryske Tsjerken

Kerk, dorpshuis, B&B en uitkijkpunt
De huidige kerk van Dedgum stamt uit de laatste helft van de negentiende eeuw - maar hij heeft wel bijzondere elementen. De kerk is in 2018 volledig gerestaureerd en heeft een aantal nevenbestemmingen gekregen. De kerk wordt zo nu en dan gebruikt door de Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum. Sinds de restauratie en de herbestemming van 2018 kan de kerk ook gebruikt worden als dorpshuis, als Bed & Brochje en als toeristische trekpleister: in de toren is namelijk een uitzichtpunt gerealiseerd, op zo'n 20 meter hoogte.

Week- en maandprijzen
De mooiste foto van elke zaterdag in de Tsjerkepaadperiode krijgt een weekprijs, de mooiste foto van juli, augustus en september een maandprijs. Wat die prijzen zijn is nog even een verrassing. 

Voorwaarden Selfiewedstrijd Tsjerkepaad 2023

 1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de selfiewedstrijd die stichting Tsjerkepaad organiseert bij de editie 2023 van Tsjerkepaad. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u in met deze voorwaarden.
 2. Iedereen mag aan deze selfiewedstrijd meedoen, behalve;
  - kerngroep- en regiocommissieleden van Tsjerkepaad en hun gezinsleden
  - andere personen die bij de organisatie van deze wedstrijd betrokken zijn
 3. Minderjarigen tot 18 jaar mogen aan de wedstrijd meedoen op voorwaarde dat ze toestemming van hun ouders/verzorgers hebben.
 4. Als u foto’s instuurt waar ook anderen op staan, dan moet u toestemming hebben van deze personen.
 5. Alleen inzendingen die aan deze voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een prijs.
 6. De wedstrijd loopt op de zaterdagen van 1 juli t/m 9 september 2023. Iedere maandag worden de inzendingen van het voorgaande weekend beoordeeld. De beste foto van het weekend wint de weekprijs. Voor de beste foto van juli, augustus en september is er een maandprijs. De maker van de beste foto van het hele seizoen wint een overnachting in de kerk van Dedgum voor twee personen.
 7. Deelnemen mag iedere week één keer, maar als u eenmaal de week- of maandprijs heeft gewonnen, kan dat niet nog eens. Eventuele latere inzendingen van prijswinnaars tellen wel mee voor het bepalen van de seizoens-hoofdprijs.
 8. Door deel te nemen geeft u toestemming aan Stichting Tsjerkepaad om de foto door te plaatsen op de eigen socialemediakanalen en te gebruiken voor andere promotiedoeleinden. Wat betreft de hoofdprijs mag ook Stichting Alde Fryske Tsjerken promotie maken met uw foto.
 9. Iedere week zoekt de jury contact met de winnaar via DM van het sociale medium waarop de winnende foto is geplaatst. Zorg ervoor dat wij u kunnen bereiken, door in te stellen dat u DM’s kunt ontvangen van niet-volgers.
 10. Stichting Tsjerkepaad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die mogelijk zou ontstaan door deelname aan deze wedstrijd. Deelname is volledig voor eigen risico.
 11. Beslissingen van de jury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. Stichting Tsjerkepaad heeft het recht om de wedstrijd zonder opgaaf van redenen te annuleren of vroegtijdig te beëindigen.

Selectiecriteria
A.    De foto moet gemaakt zijn in of bij een kerkgebouw dat meedoet aan Tsjerkepaad 2023
B.    De foto is een echte selfie, dus gemaakt door degene die ook op de foto staat
C.    De foto legt zo creatief mogelijk een link met Tsjerkepaad en/of het thema ‘kerk als plaats van ontmoeting'
D.    Op de foto’s staat geen datum of bestandsinformatie
E.    De foto’s zijn niet in strijd met fatsoen en goede zeden
F.    Voor het maken van de foto zijn geen gevaarlijke toeren uitgehaald

Toon alle nieuws