Fakatuere Foarsitter (M/F) / Vacature - Voorzitter (M/V) Stichting Alde Fryske Tjerken


Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) siket in foarsitter mei bestjoerlike ûnderfining, dy’t him/har ferbûn fielt mei de Fryske Mienskip en it kultuer-histoarysk erfgoed.

De foarsitter is ferantwurdlik foar de deistige lieding, oanstjoering, koördinaasje en de ûnderlinge taakferdieling fan it Algemien Bestjoer (AB )en it Deistich Bestjoer (DB). De foarsitter foarmet mei de bestjoersleden in team dat troch kennis, ûnderfining, kontakten en optreden de missy en doelstellingen fan de stichting realisearje kin.

De beakens yn it Fryske lânskip biede in ynspirearjende en brede wurkomjouwing mei in grut en ferskaat netwurk fan minsken en organisaasjes. De stichting is it fangnet foar it libjend behear (behâld én gebrûk) fan histoarysk weardefolle tsjerkegebouwen yn Fryslân. It útdragen fan de fisy Histoaryske tsjerkegebouwen ferankerje yn de maatskippij, foarmet it sintrale doel fan it foarsitterskip.

As brêgebouwer en partner binnen de erfgoedmienskip leveret de stichting in belangrike en weardefolle bydrage oan de Fryske Mienskip. Om de belangstelling foar en it gebrûk fan tsjerken te befoarderjen, wurket de stichting gear mei ferskillende partijen. Yn gearwurking mei belutsen bestjoersleden, deskundige meiwurkers en in soad frijwilligers siket de stichting nei ferbining om de tsjerken wer it sintrale middelpunt wêze te litten, foar no en ús takomstige generaasjes.

De Stichting
De Stichting Alde Fryske Tsjerken hat as doel om histoaryske tsjerkegebouwen yn de provinsje Fryslân te behâlden en de belangstelling foar har skiednis en gebrûk fan dizze gebouwen te befoarderjen, as tsjerklike gemeenten dizze net langer ûnderhâlde kinne.

Op dit stuit besit de SAFT  55 tsjerken, 7 begraafplakken en 2 klokkestuollen. Guon tsjerken binne mear as acht iuwen âld. It behâld fan dit religieus histoarysk erfgoed foarmet in stevige útdaging, foaral yn gebieten mei befolkingskrimp en fergrizing. De Fryske tsjerken binne net allinnich weardefolle histoaryske gebouwen, mar hawwe ek altyd tsjinne as moetingsplakken foar de lokale mienskip.

De operasjonele taken fan de SAFT wurde útfierd fanút it kantoar yn Ljouwert troch in entûsjast team ( 5,5 fte ) ûnder lieding fan de direkteur. Sy wurde stipe troch mear as 300 lokale frijwilligers dy’t aktyf binne yn de “Pleatslike Kommisjes”. Sy binne ferantwurdlik foar it gebrûk fan de tsjerken.

It AB is ferantwurdlik foar de SAFT en bestiet út bestjoerders mei ûnderfining yn ferskillende wurkgebieten en sektoaren.  It DB en de direkteur binne ferantwurdlik foar de deistige gong fan saken. It DB bestiet út leden fan it AB, wêrûnder in foarsitter ad interim,  sekretaris, skathâlder en twa leden. It AB
stribbet nei in moderne en ferantwurde Governance en is dêrom fan doel om yn de neibye takomst stap foar stap oer te gean op in nije bestjoersstruktuer. Transparantens, yntegriteit, goede ferhâldingen en in positive mar ek krityske hâlding binne betingsten om mei elkoar de bedoelde prestaasjes en doelen te berikken.

Foar mear ynformaasje oer de stichting sjoch: www.aldefrysketsjerken.nl.

Funksjeprofyl foarsitter 


Kompetinsjes
:

 • Belutsen en benei te kommen
 • Goed en gau skeakelje kinne
 • Kritysk op in konstruktive manier
 • Ynteger en ûnôfhinklik
 • Rjochte op gearwurking en kollegiaal
 • Oertsjûgjend
 • Iepen en kommunikatyf


Funksje-easken
:

 • Beskikt oer goede foarsittersfeardichheden
 • Fielt him/har ferbûn mei de Fryske Mienskip
 • Behearsket de Fryske taal goed,  praten is in pree
 • Is fleksibel en stressbestindich
 • Hat bestjoerlike ûnderfining en politike sensitiviteit


Taakomskriuwing
:

 • Ferantwurdlik foar de gearstalling en it goed funksjonearjen fan it bestjoer
 • Ferfollet in ferbinende rol binnen it  bestjoer en hat de ferantwurdlikheid as bewekker fan sfear en kollegialiteit
 • Belutsen by kontakten mei fûnsen en subsydzjejouwers yn gearwurking mei de direkteur en fungearret as boechbyld fan de SAFT sa nedich   
 • Stelt de aginda fan bestjoersgearkomsten op yn oerlis mei it buro en de sekretaris
 • Liedt gearkomsten fan it AB, DB en oare gremia binnen de SAFT
 • Regelet de behanneling fan ûnderwerpen en foarstellen en leit dêroer ferantwurding ôf yn betreffende gearkomsten
 • Kin nommen besluten omsette yn adekwate aksjes
 • Bewekket it trochgean en de kwaliteit fan bestjoerlike ûnderwerpen lykas fêstlein yn it beliedsplan fan de SAFT
 • Ferantwurdlik foar  it neilibjen fan de regelingen fêstlein yn Statuten fan de SAFT
 • Stimt wurksumheden yn goede gearspraak ôf mei de direkteur en befoarderet in goede gearwurking tusken meiwurkers en it bestjoer

Utgongspunten
Gearkomsten wurde hâlden yn Ljouwert. Leden fan it AB en DB ûntfange gjin fergoeding foar har wurksumheden. De seleksjeproseduere wurdt útfierd troch in wervingskommisje besteande út leden fan it AB, DB en it buro. Kandidaten wurde útnûge foar petearen yn wike 13 en 14. De wervingskommisje sil in foardracht dwaan oan it Algemien Bestjoer.

Kontaktynformaasje
As jo ynteressearre binne yn dizze funksje, ûntfangt de Wervingskommisje graach uterlik 19 maart 2023 jo CV en motivaasjebrief. Mail jo brief en CV nei de sekretaris fan de wervingskommisje mefrou R. van der Heide, rommie.vanderheide@frysketsjerken.nl. Foar fragen kinne jo telefoanysk kontakt opnimme mei de foarsitter fan de wervingskommisje de hear mr.J.C.F. Broekhuizen, tel.: 06-55858443.        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) zoekt een voorzitter met bestuurlijke ervaring, die zich verbonden voelt met de Fryske Mienskip en het cultuurhistorisch erfgoed.  

De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, aansturing, coördinatie en de onderlinge taakverdeling van het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB). De voorzitter vormt samen met de bestuursleden een team dat door kennis, ervaring, contacten en optreden de missie en doelstellingen van de stichting kan realiseren.

De bakens in het Friese landschap bieden een inspirerende en veelzijdige werkomgeving met een groot en divers netwerk van mensen en organisaties. De stichting is het vangnet voor het levend beheer (behoud én gebruik) van historisch waardevolle kerkgebouwen in Fryslân. Het uitdragen van de visie Historische kerkgebouwen verankeren in de samenleving, vormt het centrale doel van het voorzitterschap.

Als bruggenbouwer en partner binnen de erfgoedgemeenschap levert de stichting een belangrijke en waardevolle bijdrage aan de Fryske Mienskip. Om de belangstelling voor en het gebruik van kerken te bevorderen, werkt de stichting samen met diverse partijen. Samen met betrokken bestuursleden, deskundige medewerkers en vele vrijwilligers zoekt de stichting naar verbinding om de kerken weer het centrale middelpunt te laten zijn, voor nu en onze toekomstige generaties.

De Stichting
De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft als doel om historische kerkgebouwen in de provincie Fryslân te behouden en de belangstelling voor hun geschiedenis en gebruik van deze gebouwen te bevorderen, wanneer kerkelijke gemeenten deze niet langer kunnen onderhouden.

Momenteel bezit de SAFT 55 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen. Sommige kerken zijn meer dan acht eeuwen oud zijn. Het behoud van dit religieus historisch erfgoed vormt een stevige uitdaging, vooral in gebieden met bevolkingskrimp en vergrijzing. De Friese kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, maar hebben ook altijd gediend als ontmoetingsplaatsen voor de lokale gemeenschap.

De operationele taken van de SAFT worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Leeuwarden door een enthousiast team (5,5 fte) onder leiding van de directeur. Zij worden ondersteund door meer dan 300 lokale vrijwilligers die actief zijn in de "Plaatselijke Commissies". Zij zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de kerken.

Het AB is verantwoordelijk voor de SAFT en bestaat uit bestuurders met ervaring in verschillende werkgebieden en sectoren. Het DB en de directeur zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het DB bestaat uit leden van het AB, waaronder een voorzitter ad interim, secretaris, penningmeester en twee leden. Het AB streeft naar een moderne en verantwoorde Governance en is daarom van plan om in de nabije toekomst stapsgewijs over te gaan op een nieuwe bestuursstructuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen en een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar de beoogde prestaties en doelen te bereiken.


Functieprofiel voorzitter

Competenties:

 • Betrokken en benaderbaar
 • Goed en snel kunnen schakelen
 • Kritisch op een constructieve manier
 • Integer en onafhankelijk
 • Samenwerkingsgericht en collegiaal
 • Overtuigend
 • Open en communicatief

Functie-eisen:

 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden
 • Voelt zich verbonden met de Fryske Mienskip
 • Beheerst de Friese taal goed, spreken is een pré
 • Is flexibel en stressbestendig
 • Heeft bestuurlijke ervaring en politieke sensitiviteit

Taakomschrijving:

 • Verantwoordelijk voor de samenstelling en het goed functioneren van het bestuur
 • Vervult een verbindende rol binnen het bestuur en heeft de verantwoordelijkheid als bewaker van sfeer en collegialiteit
 • Betrokken bij contacten met fondsen en subsidieverstrekkers in samenwerking met de directeur en fungeert als  boegbeeld van de SAFT indien nodig
 • Stelt de agenda van bestuursvergaderingen op in overleg met het bureau en de secretaris
 • Leidt vergaderingen van het AB, DB en andere gremia binnen de SAFT
 • Regelt de behandeling van onderwerpen en voorstellen en legt daarover verantwoording af in betreffende vergaderingen
 • Kan genomen besluiten omzetten in adequate acties
 • Bewaakt voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals vastgelegd in het beleidsplan van de SAFT
 • Verantwoordelijk voor naleving van de regelingen vastgelegd in Statuten van de SAFT
 • Stemt werkzaamheden in goede samenspraak af met de directeur en bevordert een goede samenwerking tussen medewerkers en het bestuur


Uitgangspunten
Vergaderingen vinden plaats in Leeuwarden. Leden van het AB en DB ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een wervingscommissie bestaande uit leden van het AB, DB en het bureau. Kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken in week 13 en 14. De wervingscommissie zal een voordracht doen aan het Algemeen Bestuur.


Contactinformatie 
Als u geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt de wervingscommissie graag uiterlijk 19 maart 2023 uw CV en motivatiebrief. Mail uw brief en CV naar de secretaris van de wervingscommissie mevrouw R. van der Heide, rommie.vanderheide@frysketsjerken.nl. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de wervingscommissie de heer mr. J.C.F. Broekhuizen, tel: 06-55858443. 

Voor meer informatie over de stichting zie:

1. Koersplan 2021-2024

2. Jaarverslag 2021

3. Jaarcijfers 2021

4. De statuten

U kunt de Fryske fakatuere hieronder downloaden en voor de Nederlandse versie klikt u op het volgende document: 

  Vacature Voorzitter SAFT 2023.pdf