Vacature Directeur (M/V)


Over de Stichting Alde Fryske Tsjerken
De doelstelling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is ‘het herstel en de instandhouding van uit historisch oogpunt belangwekkende kerkgebouwen met aan- en toebehoren in de provincie Fryslân’. Als tweede doelstelling staat in de statuten: ‘het wekken van publieke belangstelling voor dergelijke kerkgebouwen’. De Stichting heeft 55 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen in bezit.

Het werk wordt uitgevoerd door een team van 9 medewerkers (ruim 4 fte), in samenwerking met meer dan 300 vrijwilligers. Het kantoor is gevestigd in Leeuwarden. De vrijwilligers van de Stichting zijn voor het grootste deel actief in de Plaatselijke Commissies die verantwoordelijk zijn voor het publieksbereik en overig gebruik van de kerken. Ook zijn enkele vrijwilligers werkzaam op het kantoor van de Stichting.

De Stichting heeft een platte, professionele organisatie. De operationele taken liggen grotendeels bij het team. De Stichting kent een meewerkend bestuur. Er is een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting. Over aanpassingen in de structuur wordt nagedacht.


Voor deze Stichting zijn we op zoek naar een

Directeur (32-36 uur)

De directeur is als boegbeeld verantwoordelijk voor de algemene leiding. Samen met het bestuur werkt hij/zij aan de doorontwikkeling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken als een vooraanstaande erfgoedorganisatie en de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024. Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid en heeft daartoe een ruim mandaat. De directeur draagt zorg voor het maatschappelijk draagvlak voor de Stichting in Fryslân én daarbuiten. Hij/zij bewaakt ook de financiële continuïteit van de organisatie.

De directeur is het eerste aanspreekpunt voor externe contacten en vertegenwoordigt de Stichting bij samenwerkingspartners, overheden en andere belanghebbenden. Hij/zij bouwt aan en participeert in diverse regionale, landelijke en in sommige gevallen internationale netwerken.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken zoekt een directeur met de volgende kwaliteiten. Hij/zij:

 • is een inspirerende leider die een hoofdrol kan vervullen in de verdere ontwikkeling van de stichting;
 • is een betrokken leidinggevende die veel ruimte geeft aan professionals, ondersteunt en stimuleert;
 • heeft een hands-on mentaliteit;
 • heeft of ontwikkelt een brede visie op de rol van kerkelijk erfgoed in Fryslân;
 • zoekt actief samenwerking met verwante organisaties en staat daarbij voor het belang van het behoud en gebruik van het historisch erfgoed;
 • kan goed overweg met actieve fondsenwerving en communicatie;
 • bewaakt en versterkt de positieve beeldvorming van de Stichting en kan goed omgaan met woordvoering naar de media;
 • staat tussen de mensen, is in staat om op alle niveaus (van politieke bestuurders tot vrijwilligers) vertrouwen en draagvlak te creëren.


Functie-eisen:

 • hbo-/academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met (religieus) historisch erfgoed en monumentenbehoud;
 • visie op en ervaring in het verwerven van maatschappelijk draagvlak hiervoor;
 • ervaring met het onderhouden van (bestuurlijke) netwerken en samenwerkingsverbanden;
 • inzicht in overheidssubsidiëring en fondsenwerving;
 • bij de functie passende kennis en ervaring op het gebied van financiën, HRM en ICT;
 • ten minste passieve (en liefst actieve) beheersing van het Fries.


Competenties en persoonlijkheid:

 • ondernemend, resultaatgericht, heeft neus voor kansen en weet die ook te benutten;
 • is een verbindende persoonlijkheid, weet te inspireren en te enthousiasmeren;
 • is sociaal vaardig, communicatief open en helder;
 • hanteert een coachende stijl van leidinggeven, legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers ruimte en vertrouwen;
 • maatschappelijk en bestuurlijk sensitief;
 • heeft persoonlijke aandacht voor vrijwilligers en donateurs en toont waardering voor hun inzet.


Arbeidsvoorwaarden
De honorering voor de directeur is passend bij de zwaarte van de functie.

Inlichtingen
Voor meer informatie over de stichting zie:

1. Koersplan 2021-2024

2. Jaarverslag 2022

3. Jaarcijfers 2022

4. De statuten

Nadere informatie over deze vacature wordt verstrekt door de voorzitter van de selectiecommissie, tevens voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer H. ten Hoeve, die bereikt kan worden via email hendrik@tenhoeve.frl en telefoonnummer 06-25448965.

Sollicitatie
Een motivatiebrief met CV kunt u tot en met uiterlijk dinsdag 17 oktober 2023 per e-mail aan de Stichting doen toekomen, t.a.v. mevrouw R. van der Heide, bureaumanager: rommie.vanderheide@frysketsjerken.nl of per brief aan Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden onder vermelding van: vacature directeur.

U kunt de vacature hieronder downloaden als PDF: 

  SAFT_vacature directeur_sep_2023.pdf