16 12 17
Foto: Frans Andringa

Boek Justin Kroesen gepresenteerd in kerk Huizum

Op maandag 8 januari 2018 is in de Dorpskerk van Leeuwarden-Huizum het nieuwe boek De Friese Elfkerkentocht van prof. dr. Justin Kroesen gepresenteerd. In dit boek neemt hij de lezer mee langs elf schitterende Friese dorpskerken waarin nog een gaaf zeventiende- of achttiende-eeuws interieur bewaard is gebleven.
Het boek is drietalig (Nederlands, Engels en Duits) en is uitgegeven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met Uitgeverij Wijdemeer. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandels in Fryslân, de website van Uitgeverij Wijdemeer en in een aantal van de elf beschreven kerken.

Toorts-initiatief
Tijdens de bijeenkomst in de Dorpskerk van Leeuwarden-Huizum lanceerde de Europese netwerkorganisatie Future for Religious Heritage een campagne om in heel Europa steunbetuigingen in te zamelen voor het behoud van religieus erfgoed. Verschillende betrokkenen deponeerden een brief in een symbolische schatkist. De verzamelde brieven zullen in oktober 2018 door de FRH worden overhandigd aan de Europese commissaris van cultuur. Lees meer hierover elders op deze website.
Wilt u ook een brief schrijven? Mailen kan rechtstreeks naar de FRH, maar ook via de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Wij sturen uw brief dan door naar de FRH.

Bekijk hier een filmpje over het Toorts-initiatief van de FRH.

Lees hier ook de brief van gedeputeerde Johannes Kramer.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst in het Friesch Dagblad.13 12 17

Nieuwe luisterroutes voor zes Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft voor zes van haar kerken een luisterroute laten maken die kan worden beluisterd via de gratis app van Izi.Travel. Het gaat om de kerken van Bears, Britsum, Huizum, Jorwert, Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie. In de app worden bijzondere verhalen over de zes kerken verteld. Het is een toegankelijke, moderne manier om de oude kerken op een nieuwe manier te bezoeken.

Bezitters van een smartphone kunnen de app downloaden op hun telefoon. In de app zit een landkaart, waarop de zes Alde Fryske Tsjerken met een luisterroute zijn aangegeven. De routes kunnen ter plekke, dus in de kerken gebruikt worden, als de eigenaar van de smartphone toegang heeft tot internet via wifi, 3G of 4G. De routes kunnen ook thuis alvast worden gedownload.
De Stichting komt met deze eerste zes luistertours tegemoet aan de behoefte van veel bezoekers om meer uitleg over de kerk te krijgen. Tot nu toe waren bezoekers afhankelijk van de aanwezigheid van een vrijwilliger in de kerk, of een papieren kerkbeschrijving.
De luisterroutes zijn geen concurrent van de vrijwilligers die rondleidingen geven, benadrukt directeur Gerhard Bakker van de Stichting. ,,In de praktijk blijken de bezoekers van onze kerken het altijd nog op prijs te stellen als ze door een vrijwilliger worden rondgeleid. Dat lukt meestal wel in de zomerperiode tijdens Tsjerkepaad, maar daarbuiten is het minder makkelijk te organiseren. Kerkenliefhebbers weten vaak wel dat ze bij de Alde Fryske Tsjerken een sleutel kunnen ophalen bij één van de buren, het sleuteladres. Die hebben echter lang niet altijd gelegenheid om mee te lopen. Met de luisterroutes krijgen bezoekers nu toch de mogelijkheid om uitleg over de kerk te horen.”
De routes zijn ontwikkeld door communicatiebureau Terp 10 uit Oosterbierum, in nauwe samenwerking met de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies die de kerken beheren.
De Stichting heeft een aparte folder laten maken om de kerken met een luisterroute onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Deze folder wordt in december met het magazine Alde Fryske Tsjerken aan de donateurs van de Stichting toegezonden, en tevens verspreid over een aantal drukbezochte VVV’s, musea en campings.27 06 17

Staten nemen motie aan voor extra steun Alde Tsjerken

Provinciale Staten van Fryslân heeft woensdag 28 juni 2017 een motie van de FNP aangenomen om het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken te steunen met een extra bijdrage van € 200.000. De motie kreeg een breed politiek draagvlak.

Vóór de motie stemden FNP, ChristenUnie, CDA, PvdA, VVD en SP. Tegen stemden D66, GroenLinks, PVV en 50Plus. De motie wordt ingediend bij de behandeling van de Kadernota 2018 van de Provincie Fryslân. Via deze Kadernota heeft Provinciale Staten een budget van € 20 miljoen te verdelen, dat gereserveerd is voor de tweede helft van de huidige collegeperiode 2016-2019.
De Stichting heeft in haar Beleidsplan 2017-2020 aan de Provincie gevraagd om de jaarlijkse subsidie van € 200.000 te verhogen tot € 350.000. Dit in verband met de toename van het aantal kerkgebouwen dat de Stichting in eigendom heeft. In 2009, toen de subsidie voor het laatst verhoogd werd, waren dat er 38. Inmiddels heeft de Stichting 49 kerken in eigendom.
De Stichting pleit er al jaren voor om de subsidie te laten meegroeien met het aantal kerken, legt directeur Gerhard Bakker uit. ,,Het aantal kerken is met 25% gegroeid, maar de subsidie is gelijk gebleven. Dat gaat steeds meer knijpen. Wij zijn dan ook blij dat de Staten de motie van de FNP zo breed gesteund hebben."

Structurele verhoging
De Stichting had liever gezien dat de subsidie structureel verhoogd werd, aldus Bakker. ,,Dat is jammer genoeg niet mogelijk via de Kadernota, die alleen incidentele middelen te verdelen heeft. Uiteindelijk hebben we natuurlijk liever deze € 200.000 als incidenteel budget bovenop onze jaarlijkse subsidie, dan dat we nog langer moeten wachten op een structurele subsidieverhoging. Met deze twee ton hebben we in 2018 en 2019 in ieder geval een ton per jaar extra te besteden. Dat maakt het mogelijk om het personeelsbestand enigszins uit te breiden.”
,,We geven de hoop niet op dat de subsidie ooit toch eens structureel zal worden verhoogd”, aldus Bakker. ,,Dat is een vast agendapunt in ons jaarlijkse overleg met de gedeputeerde. Johannes Kramer gaf in november aan dat hij zeer te spreken is over het vele werk dat de Stichting doet.”
,,De provincie ziet ons als een belangrijke factor omdat we zo veel kerkgebouwen in stand houden én actief gebruiken, met de inzet van zes part time medewerkers (3,5 FTE) en ruim 250 vrijwilligers. Daarbij hebben we het niet alleen over het behoud van 49 kerken, maar ook over de leefbaarheid van die dorpen in regio’s met krimp en vergrijzing, de bevordering van het cultuurhistorisch toerisme en een impuls in de werkgelegenheid in de monumentenzorg.”
Bakker is blij dat het College van Gedeputeerde Staten erkent dat de Stichting een structurele subsidieverhoging nodig heeft. ,,In de bijlage 'Groslijst Statenvoorstellen' bij de Kadernota 2018 schrijven GS dat ze 'de ontwikkeling herkennen dat steeds meer (monumentale) kerken niet meer beheerd kunnen worden'. En dan volgt: 'Van belang is dat dit een structurele verhoging behelst'. Dat standpunt is veelbelovend."
In de FNP-motie wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om in de loop van 2017 en 2018 met de Stichting Alde Fryske Tsjerken te overleggen over een mogelijke structurele oplossing van het probleem van een sterke toename van het uitvoerende werk. ,,De oplossing moet bezien worden in het bredere kader van oplossingen voor de structurele geldkrapte bij onderdelen van het provinciale erfgoedbeleid, staat in de motie. De FNP vraagt aan GS om daar eind 2018 over terug te rapporteren aan Provinciale Staten. Dat zijn toch hele duidelijke afspraken", aldus Bakker.08 06 17

Waddenfonds subsidieert plan Santiago aan het Wad

De Stichting Santiago aan het Wad krijgt subsidie van het Waddenfonds voor de uitvoering van haar plannen om in 2018 zo veel mogelijk pelgrims naar Sint Jacobiparochie te laten komen. Donderdag 8 juni worden de plannen toegelicht in de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie.

Het Waddenfonds heeft in totaal drie miljoen euro toegekend aan acht duurzame projecten in het Waddengebied. Het geld maakt deel uit van een totale investering van 6,7 miljoen euro in de drie waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. Van de twintig aanvragen zijn er acht gehonoreerd. Het project 'Nacht aan het Wad' krijgt 445.000 euro.
'Nacht aan het Wad' komt voort uit het Feel the Night programma van architecte Nynke-Rixt Jukema. Keunstwurk is penvoerder van dit project, waarbij onder onder andere een 'starbarn' (sterren-observatorium) wordt voorzien op het recreatieterrein bij Zwarte Haan. Bij de realisatie van deze blijvende nachtlocatie wordt nauw samengewerkt met de gemeente het Bildt en provincie Fryslân, de Stichting Santiago aan het Wad, Sense of Place, Landschapbeheer Friesland, Planetarium Eise Eysinga Franeker en de Volkssterrenwacht Burgum. Lees meer over het project Feel the Night op de website van Keunstwurk.

Santiago aan het Wad
De Stichting Santiago aan het Wad kan met het geld van het Waddenfonds haar plannen verwezenlijken voor een aanpassing van het pelgrimsinformatiecentrum in het voorportaal van de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie, het laten maken van een film over het Friese landschap waar de pelgrim doorheen trekt, het organiseren van een Jacobusfestival op de naamdag van Jacobus (25 juli 2018) in en rond de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie, het ontwikkelen van een netwerk van refugio's (slaapplaatsen) en het laten digitaliseren van de pelgrimsroutes.
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob organiseert in dit kader in samenwerking met de Stichting Jabikspaad Fryslân een 'Camino der Lage Landen', een estafette door Nederland, waarbij de pelgrims in 2018 langs drie routes naar het Noorden kunnen wandelen. Lees meer over de Camino-estafette op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Via die website kan ook een pelgrimspas worden gedownload.
Voorzitter Joost Bol van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob steunt de plannen van harte: "Velen van ons hebben bijzonder goede herinneringen aan de Camino der Lage Landen ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Genootschap in 2011. Regelmatig hoorden we dat we nog zoiets zouden moeten doen, maar we hebben bewust gewacht op een gelegenheid die een dergelijke activiteit waardig zou zijn. We denken dat dit idee van de Friese pelgrims ter gelegenheid van 'Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa' de juiste impuls daarvoor is. Bas Brouwer, die ook de Camino der Lage Landen organiseerde, is bereid om deze camino vorm te geven. Onze regio's zijn enthousiast om er weer de 'couleur regional' in te brengen en een aantal werkgroepen levert ook graag een bijdrage. 2018 wordt dus een jaar om naar uit te kijken!"

Pelgrimscentrum
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is als mede-oprichter van de Stichting Santiago aan het Wad blij met de toekenning van de subsidie van het Waddenfonds. ,,Dit is een prachtige impuls voor het pelgrimeren", vindt directeur Gerhard Bakker. ,,Het versterkt de rol die de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie al zo veel jaren met glans vervult. Het pelgrimscentrum wordt nog verder ingevuld en steeds aantrekkelijker om te bezoeken. Maar heel Fryslân kan hiervan profiteren. Dit project beoogt structurele verbeteringen op te leveren van de infrastructuur voor pelgrims, die blijvend zijn en ook na 2018 nog hun publiek zullen blijven trekken."
De bezoekcijfers van Santiago de Compostella blijven maar stijgen, benadrukt Bakker. ,,Tot en met mei van dit jaar is er in Santiago de Compostella al weer een plus van 13% genoteerd. Sceptici denken dat pelgrimeren een hype is die wel weer over waait. Het tegendeel lijkt waar te zijn. Ook in Sint Jacobiparochie ziet het Genootschap de bezoekcijfers alleen maar toenemen van mensen die zich willen laten informeren over de camino naar Santiago de Compostella."
Het pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk van Sint Jacobiparochie is iedere tweede en vierde zaterdag van de maand geopend van 11.00 tot 15.00 uur.

Lees hier verder over de geschiedenis van het project Santiago aan het Wad.