Organisatie

De Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat uit een stichtingsbestuur, een bureau en een groot aantal vrijwilligers.

Het stichtingsbestuur is onderverdeeld in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en bestaat uit de volgende personen:

drs. Hendrik ten Hoeve, waarnemend voorzitter (lid DB) prof. dr. Sible de Blaauw
ing. Martin Weerd, secretaris (lid DB) mr. Hans Broekhuizen
drs. ir. Hanneke Lens, penningmeester (lid DB) mr. Marijke Geertsema
mr. Ebe Veerman (lid DB)  dhr. Hessel de Groot
dhr. Michael Zwartelé (lid DB) dhr. Taeke van Popta
  mr. Pieter van Schravendijk
   

Peter Karstkarel: erfgoed adviseur
Klaas Dijkstra: adviseur kerkelijke zaken

De heer drs. A.A.M. (Arno) Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, is beschermheer van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Bureau

Mevrouw Hester Simons is directeur van de stichting en de stichting heeft een bureau met 9 parttime medewerkers. 

De meeste vrijwilligers zijn werkzaam in de Plaatselijke Commissies, die het beheer en gebruik van de kerkgebouwen regelen. Daarnaast zijn er vrijwilligers met een speciale taak.

 

Hester Simons
Directeur
telefoon: 06-47205017
mail: hester.simons@frysketsjerken.nl  

 

Willem de Graaf
Bouwkundige
tel: 06-51526007
mail: willem.degraaf@frysketsjerken.nl

Katinka Grijpstra
Financiële administratie
tel: 06-13395965
mail: katinka.grijpstra@frysketsjerken.nl

Rommie van der Heide
Bureaumanager
tel: 06-47499126
mail: rommie.vanderheide@frysketsjerken.nl 

Joke Bakker
Impresariaat
tel. 06-47363108
mail: impresariaat@frysketsjerken.nl 

Grytsje Tania
Donateursadministratie
tel: 06-47718479
mail: grytsje.tania@frysketsjerken.nl

Rimmer Wiebe
Medewerker inventaris
tel: 058-2139666
mail: rimmer.wiebe.vanderhoek@frysketsjerken.nl

Hester Noordhuis
Office & Event coördinator
tel: 06-47731579
mail: hester.noordhuis@frysketsjerken.nl

Marian van der Werff
Controller
tel: 06-47739574
mail: marian.vanderwerff@frysketsjerken.nl

Djûra Schra
Communicatiemedewerker
tel: 06-47057036
mail: djura.schra@frysketsjerken.nl

Kantoorvrijwilligers

Betty Osinga is vaste vrijwilligers op het kantoor in Leeuwarden.

Klachtenregeling

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is een particuliere organisatie die meer dan 50 kerkgebouwen in eigendom heeft en in samenwerking met vrijwilligers openstelt voor het publiek. De Stichting heeft een bureau in Leeuwarden met zes medewerkers. Het beheer van de kerkgebouwen is op lokaal niveau in handen van de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies. Enkele kerken zijn verhuurd aan derden. De Stichting heeft een groot aantal relaties met donateurs, restauratiebedrijven, cultuurfondsen en overheden. Bent u ergens niet tevreden over, laat het ons weten. Op deze plek vindt u informatie over hoe u een klacht kunt indienen en op welke wijze deze wordt behandeld.

Voorbeelden van klachten zijn:
  • een niet correcte bejegening door de Stichting;
  • het niet beantwoorden van brieven,
  • afspraken die niet worden nagekomen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen. Schriftelijk of per e-mail: vermeld uw naam, adres en telefoonnummer, de datum waarop u uw brief schrijft, de reden waarom u ontevreden bent en de datum waarop dit heeft plaatsgevonden. Stuur uw brief naar: Stichting Alde Fryske Tsjerken, onder vermelding "klacht", Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden. Mailen kan naar info@aldefrysketsjerken.nl

Nadat u een klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen 14 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Daarin staat aangegeven wie de klacht in behandeling neemt en de datum waarop u uiterlijk een antwoord krijgt. Op de ontvangstbevestiging staat een "zaaknummer". Vermeld u dat nummer als u contact opneemt of aanvullende informatie wilt geven.

Uw klacht komt in eerste instantie bij de directeur terecht. Deze beoordeelt uw klacht en neemt daarom zo snel mogelijk een beslissing, maar uiterlijk binnen vier weken.

Klachten over de directeur kunt u richten aan de secretaris van het dagelijks bestuur.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de directeur, kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur. Mocht u dan nog niet tevreden zijn, dan kunt u zich wenden tot het algemeen bestuur.