SAFT yn nûmers

 • 55 kerken
 • 7 kerkhoven
 • 2 klokkenstoelen
 • 300 vrijwilligers
 • 4200 donateurs
 • 250 evenementen

Alde tsjerken yn it Fryske lânskip

Alde tsjerken bepale de 'skyline' fan it Fryske lânskip. Nearne oars yn Europa binne safolle letmidsieuske tsjerken te finen as yn Noard-Nederlân. In rykdom dy't it behâlden wurch is.

Hieltyd mear monumintale tsjerkegebouwen ferlieze harren oarspronklike funksje. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wol foarkomme dat se ferdwine. Se docht dat troch yn bysûndere gefallen ryksmonumintale tsjerken yn eigendom oer te nimmen.

NIEUWS

 • Stichting Alde Fryske Tsjerken zoekt een Office Coördinator (24 uur p/w)
 • Donateursbijeenkomst 2023
 • Aankomende zaterdag is de donateursbijeenkomst van 2023
 • Restauraties en onderhoud update

UITAGENDA

 • Kerstconcert met Canzona en Gaudete
  01 12 23
 • Expositie Triple Trouble
  02 12 23
 • De lezing door Kader Abdolah over de Perzische dichter Rumi
  07 12 23
 • Orgelconcert door Theo Jellema
  08 12 23