SAFT yn nûmers

55 kerken 7 kerkhoven 2 klokkenstoelen 300 vrijwilligers 4200 donateurs 250 evenementenAlde tsjerken yn it Fryske lânskip

Alde tsjerken bepale de 'skyline' fan it Fryske lânskip. Nearne oars yn Europa binne safolle letmidsieuske tsjerken te finen as yn Noard-Nederlân. In rykdom dy't it behâlden wurch is.

Hieltyd mear monumintale tsjerkegebouwen ferlieze harren oarspronklike funksje. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wol foarkomme dat se ferdwine. Se docht dat troch yn bysûndere gefallen ryksmonumintale tsjerken yn eigendom oer te nimmen.

NIEUWS

 • Plaatselijke commissies bijeenkomst 2023
 • Opening vensterbank Terp Hegebeintum - Tijdreis
 • Wandelen langs de Waddenkust
 • Boek ‘Alde Tsjerken Nije Luden’: vijftig toekomstvisies op kerkgebouwen

UITAGENDA

 • 04 06-23
  'BACH' orgel en cello concert 2023-06-04
 • 08 06-23
  zomer tour 2023 Roon Staal
 • 21 06-23
  MIDSIMMERJÛNCONCERT 'CANTO OSTINATO' IN REDBADTSJERKE JORWERT
 • 22 06-23
  Zomerconcert Roon Staal 2023-06-22