Donateursbijeenkomsten

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt ieder jaar een donateursbijeenkomst waar donateurs en belangstellenden worden geïnformeerd over het werk van de Stichting.

Donateursbijeenkomst 2022

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse donateursbijeenkomst. Die vindt dit keer plaats op zaterdag 5 november 2022 in Theaterkerk Mammemahuis Jellum.

PROGRAMMA

  • 13.15-14.00 uur Ontvangst met koffie en/of thee
  • 14.00-14.45 uur Donateursvergadering met actualiteiten en ontwikkelingen
  • 14.45-15.15 uur Pauze
  • 15.15-16.15 uur Lezing Prof. Yme Kuiper over ‘Religie, macht en oorlog. De wereld van de Friese edelman dr. Sick van Dekema (1548-1625)’
  • 16.15-17.30 uur Afsluiting met hapje en drankje  

LEZING

Religie, macht en oorlog
De wereld van de Friese edelman dr. Sicke van Dekema (1548-1625)

In de kerk van Jellum is enige tijd geleden de grafkelder van de adellijke familie Dekema ontdekt en in ere hersteld. Daarbij kwamen de grafstenen tevoorschijn van jonker Sicke ('heer van Jellum')  en zijn vrouw Hil van Tamminga én die van hun dochter Katharina, getrouwd met jonker Bote van Grovestins. In de lezing wordt uitvoerig stilgestaan bij de loopbaan van Sicke van Dekema, residerend op Mammema state te Jellum en woonachtig in een groot stadshuis te Leeuwarden. Daarnaast wordt de bredere context geschetst van de oorlog met Spanje, zoals die verliep na 1580. Deze veroorzaakte een splitsing  binnen de Friese adel: protestant geworden families kwamen tegenover katholiek gebleven families te staan. Vele Dekema's - bijvoorbeeld - bleven katholiek, zo niet jonker Sicke. Waarom niet? En hoe ontwikkelde zich na verloop van tijd de interne religieuze scheiding der geesten bij de adel in Friesland?

AANMELDEN
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn dan vragen wij u om u uiterlijk 31 oktober 2022 aan te melden bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dit kan via het aanmeldformulier of u kunt een mail sturen naar info@aldefrysketsjerken.nl

Het adres van de Theaterkerk Maemmahuis in Jellum is:
Hegedyk 15
9026 BB Jellum

Aanmeldformulier


Donateursbijeenkomst 2019

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond dit keer op zaterdag 2 november 2019 plaats in de Grote Kerk van Leeuwarden. Het was een drukbezochte bijeenkomst. We danken iedereen voor zijn of haar komst.

U kunt een verslag van deze dag hier lezen.

 

Extra donateursbijeenkomst Hegebeintum, april 2019

In de kerk van Hegebeintum is restaurator Randolph Algera van Art Decor uit Heerenveen klaar met de restauratie van de zestien rouwborden. Een bijzondere klus, die met veel precisie is uitgevoerd. Alle zestien rouwborden vroegen om een aparte behandeling. Er moest vooral veel schoongemaakt worden. Maar ook werd er veel met bladgoud en verf gewerkt. Nu het werk klaar is, blijkt des te meer hoe prachtig de rouwborden zijn.

Op donderdagmiddag 4 april organiseerde de Stichting een bijeenkomst, waarin Algera uitleg gaf over de restauratie en de wandborden.

Donateursbijeenkomst 2018

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond dit jaar plaats op zaterdag 3 november 2018 plaats in de Johanneskerk van Britsum. De kerk staat bekend om de prachtige muurschilderingen, die gerestaureerd zijn. Meer informatie over deze kerk vindt u hier. Een verslag van deze bijeenkomst is hier te lezen.

 

Donateursbijeenkomst 2017

De donateursbijeenkomst van dit jaar vond plaats op zaterdag 4 november in Balk, die door circa honderd mensen werd bezocht. Prof. dr. Sible de Blaauw hield een indrukwekkende lezing over de Friese schilder van kerkinterieurs Jacob Ydema. Aansluitend vond er een excursie naar de Sint Ludgeruskerk plaats, waar een heel bijzondere Kruiswegstatie van Jaocb Ydema aanwezig is. Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u elders op deze website.

Donateursbijeenkomst 2016

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond in 2016 plaats in de Radboudkerk van Jorwert. Na het vergadergedeelte vonden er twee lezingen plaats onder de titel 'Nieuw gebruik voor oude kerken'. Als eerste vertelde voorzitter Henk Kroes van de Stifting Nijkleaster over de droom van Nijkleaster om een modern klooster te vestigen op het Friese platteland. Aansluitend vertelde architect Romke Lemstra over de bouwkundige aanpassingen die in de kerk van Jorwert hebben plaatsgevonden om Nijkleaster extra ruimte te bieden. Uitgelegd werd op welke manier het bouwhistorisch onderzoek leidend is geweest bij de uitwerking van de plannen.

Donateursbijeenkomst 2015

De donateursbijeenkomst van 2015 werd op zaterdag 17 oktober gehouden in de Terbantster Tsjerke. Vanwege het jubileumthema "kerk en natuur" was landschapsarchitecte Els van der Laan van bureau Noordpeil uit Sneek gevraagd om iets te vertellen over haar onderzoek naar de 45 kerkhoven rond onze oude Friese kerken. Kijk voor het verslag elders op deze website.