Donateursbijeenkomsten

De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt ieder jaar een donateursbijeenkomst waar donateurs en belangstellenden worden geïnformeerd over het werk van de Stichting.

Donateursactiviteit Hegebeintum

Op woensdagmiddag 30 november zal er een donateursactiviteit georganiseerd worden in Hegebeintum. De bijbelrestaurateurs ‘Frisian Colorists & Restorers’ komen deze middag een lezing geven over hun bijzondere werk. De bijbelrestaurateurs hebben reeds een tiental bijbels gerestaureerd voor de stichting. Deze restauratie is mogelijk gemaakt door Stichting FB Oranjewoud.

 

Deze eeuwenoude bijbels zijn deze middag ook te bewonderen in de expositieruimte van Hegebeintum. Daarnaast is het werk van de Frisian Colorists & Restorers duidelijk zichtbaar door 'voor' en 'na' foto's van de restauratie. De kerk in Hegebeintum is uiteraard ook te bezoeken deze middag.

Het programma voor de middag is als volgt.

13:30 – 14:00    Inloop met koffie en thee

14:00 – 15:45    Lezingen en bezoek expositie

 

 

Optioneel
15:45 – 16:30    Bezoek kerk met gids van het kennis en informatie centrum

 

 

U kunt zich opgeven voor de activiteit door te mailen naar info@aldefrysketsjerken.nl of telefonisch op 058-2139666. 

Donateursbijeenkomst 2022

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse donateursbijeenkomst. Die vindt dit keer plaats op zaterdag 5 november 2022 in Theaterkerk Mammemahuis Jellum.

PROGRAMMA

  • 13.15-14.00 uur Ontvangst met koffie en/of thee
  • 14.00-14.45 uur Donateursvergadering met actualiteiten en ontwikkelingen
  • 14.45-15.15 uur Pauze
  • 15.15-16.15 uur Lezing Prof. Yme Kuiper over ‘Religie, macht en oorlog. De wereld van de Friese edelman dr. Sick van Dekema (1548-1625)’
  • 16.15-17.30 uur Afsluiting met hapje en drankje  

LEZING

Religie, macht en oorlog
De wereld van de Friese edelman dr. Sicke van Dekema (1548-1625)

In de kerk van Jellum is enige tijd geleden de grafkelder van de adellijke familie Dekema ontdekt en in ere hersteld. Daarbij kwamen de grafstenen tevoorschijn van jonker Sicke ('heer van Jellum')  en zijn vrouw Hil van Tamminga én die van hun dochter Katharina, getrouwd met jonker Bote van Grovestins. In de lezing wordt uitvoerig stilgestaan bij de loopbaan van Sicke van Dekema, residerend op Mammema state te Jellum en woonachtig in een groot stadshuis te Leeuwarden. Daarnaast wordt de bredere context geschetst van de oorlog met Spanje, zoals die verliep na 1580. Deze veroorzaakte een splitsing  binnen de Friese adel: protestant geworden families kwamen tegenover katholiek gebleven families te staan. Vele Dekema's - bijvoorbeeld - bleven katholiek, zo niet jonker Sicke. Waarom niet? En hoe ontwikkelde zich na verloop van tijd de interne religieuze scheiding der geesten bij de adel in Friesland?

AANMELDEN
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn dan vragen wij u om u uiterlijk 31 oktober 2022 aan te melden bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dit kan bij voorkeur via het aanmeldformulier (zie op deze pagina onder deze tekst) of u kunt een mail sturen naar info@aldefrysketsjerken.nl

De donateursbijeenkomst is vol. Mocht u zich nu nog aan willen melden komt u op een reservelijst. 

Het adres van de Theaterkerk Maemmahuis in Jellum is:
Hegedyk 15
9026 BB Jellum

 

Donateursbijeenkomst 2019

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond dit keer op zaterdag 2 november 2019 plaats in de Grote Kerk van Leeuwarden. Het was een drukbezochte bijeenkomst. We danken iedereen voor zijn of haar komst.

U kunt een verslag van deze dag hier lezen.

 

Extra donateursbijeenkomst Hegebeintum, april 2019

In de kerk van Hegebeintum is restaurator Randolph Algera van Art Decor uit Heerenveen klaar met de restauratie van de zestien rouwborden. Een bijzondere klus, die met veel precisie is uitgevoerd. Alle zestien rouwborden vroegen om een aparte behandeling. Er moest vooral veel schoongemaakt worden. Maar ook werd er veel met bladgoud en verf gewerkt. Nu het werk klaar is, blijkt des te meer hoe prachtig de rouwborden zijn.

Op donderdagmiddag 4 april organiseerde de Stichting een bijeenkomst, waarin Algera uitleg gaf over de restauratie en de wandborden.

Donateursbijeenkomst 2018

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond dit jaar plaats op zaterdag 3 november 2018 plaats in de Johanneskerk van Britsum. De kerk staat bekend om de prachtige muurschilderingen, die gerestaureerd zijn. Meer informatie over deze kerk vindt u hier. Een verslag van deze bijeenkomst is hier te lezen.

 

Donateursbijeenkomst 2017

De donateursbijeenkomst van dit jaar vond plaats op zaterdag 4 november in Balk, die door circa honderd mensen werd bezocht. Prof. dr. Sible de Blaauw hield een indrukwekkende lezing over de Friese schilder van kerkinterieurs Jacob Ydema. Aansluitend vond er een excursie naar de Sint Ludgeruskerk plaats, waar een heel bijzondere Kruiswegstatie van Jaocb Ydema aanwezig is. Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u elders op deze website.

Donateursbijeenkomst 2016

De jaarlijkse donateursbijeenkomst vond in 2016 plaats in de Radboudkerk van Jorwert. Na het vergadergedeelte vonden er twee lezingen plaats onder de titel 'Nieuw gebruik voor oude kerken'. Als eerste vertelde voorzitter Henk Kroes van de Stifting Nijkleaster over de droom van Nijkleaster om een modern klooster te vestigen op het Friese platteland. Aansluitend vertelde architect Romke Lemstra over de bouwkundige aanpassingen die in de kerk van Jorwert hebben plaatsgevonden om Nijkleaster extra ruimte te bieden. Uitgelegd werd op welke manier het bouwhistorisch onderzoek leidend is geweest bij de uitwerking van de plannen.

Donateursbijeenkomst 2015

De donateursbijeenkomst van 2015 werd op zaterdag 17 oktober gehouden in de Terbantster Tsjerke. Vanwege het jubileumthema "kerk en natuur" was landschapsarchitecte Els van der Laan van bureau Noordpeil uit Sneek gevraagd om iets te vertellen over haar onderzoek naar de 45 kerkhoven rond onze oude Friese kerken. Kijk voor het verslag elders op deze website.
€ 5,00

'de Bjirmen': Oosterbierum, Pietersbierum en Sexbierum

Jaargang 10, deel 4 (1995) beschrijft hetgeen de titel belooft: de geschiedenis van deze plaatsen. subtitel van dit deeltje is "Tsjerk Hiddes de Vries".

€ 19,95

Arjen Bakker: De gereformeerde kathedraal

'De gereformeerde kathedraal' beschrijft de roemruchte negentigjarige geschiedenis (van 1923 - 2013) van de KOEPELKERK te Leeuwarden en haar bezoekers. De auteur dook daarvoor in de archieven en sprak met tientallen (oud-) gemeenteleden.

€ 7,50

Kleasterpaad, Bolsward | Tirns

Monument van de Maand, jaargang 9, deel 2 (1994)

€ 2,50

bouhoeke

Het aardappelgebied ten noorden van de lijn Leeuwarden, Franeker en Harlingen; de 'Lytse bouhoeke', een klein gebied ten zuiden van Harlingen, hoort daar officieel ook bij.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 21

Het december-nummer van het magazine Alde Fryske Tsjerken onthult onder meer het jubileumprogramma voor 2020. Op twee aparte pagina's staat een groot deel van de activiteiten vermeld die we tijdens het 50ste jaar van de Stichting gaan uitvoeren. Maar er is natuurlijk veel meer. Het magazine bevat ook een verhaal over de nieuwste 'aanwinst' van de Stichting: de kerk en begraafplaats van Wanswert. Ook is er uitgebreid aandacht voor de kerk van Foudgum en Piet Paaltjens, alias Francois Haverschmidt. Ook wordt het bijzondere verhaal verteld van een familiegraf op het kerkhof van Boer.

€ 9,00

H. Twerda - Fan Fryslâns Ferline

Fertelboek foar it Fryske Folk

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 15

In dit nummer aandacht voor de Bonifatiuskapel in Dokkum, de bijzondere geschiedenis van het kerkje van Schurega, een Drentse toren in Friesland in Peperga, de herontdekking van de grafzerk van Bernardus Bucho van Aytta in het Binnenhof in Den Haag en enkele "nieuwe" grafzerken die bij de laatste restauratie ontdekt werden onder de vloer van de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. Voorts een interview met bouwhistoricus Frank van der Waard, die waarnemingen naar de fundering van de kerktoren van Hegebeintum deed. Zijn conclusie: de kerktoren verzakte al eerder, ver vóór de afgraving van de terp in de 19e eeuw.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 1

Dit is het eerste nummer van de publicaties van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, dat verschijnt onder de nieuwe naam 'Alde Fryske Tsjerken'. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan reflecteren (oud-) bestuursleden van de Stichting op verleden en toekomst. Dr. Regnerus Steensma schrijft over de grafkapel van de Van Idzaerda's in Ter Idzard en in een andere bijdrage over 'pracht en functie van het monumentale doophek' .

€ 7,50

Regnerus Steensma: In de spiegel van het beeld.

Dit boekje gaat over de kerk en moderne kunst. Steeds meer wordt in de kerk ontdekt dat kunstwerken niet alleen objecten van schoonheid zijn, maar ook uitdrukking van een bepaalde levensvisie. De hedendaagse kunst stelt de beschouwer voor existentiële vragen rond lijden en dood, hoop en vertwijfeling , liefde en haat.

€ 49,95

Kerkinterieurs in Nederland

Een vast onderdeel van onze vakantie in het buitenland is voor velen een bezoek aan een kerk. Maar waarom doen we dat in eigen land niet? Kerkinterieurs in Nederland laat zien dat de rijkdom van het Nederlandse kerkinterieur minstens zo indrukwekkend en divers is. Kenmerkend is de middeleeuwse kerk met een protestantse inrichting.

€ 10,00

Regnerus Steensma: Monumentale kerken in Achtkarspelen (*)

De gemeente Achtkarspelen is rijk aan monumentale kerken met een grote schakering aan bouwkunst en inrichting.
Markante objecten zijn bijvoorbeeeld de romaanse torenruimten in Buitenpost, de stenen torenspits in Surhuizum en de opschriftstenen in Surhuisterveen. De inrichting van de kerk in Buitenpost met een middeleeuws doopvont, zes herenbanken, tien rouwborden en uniek koperwerk behoort tot de mooiste in Friesland.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 7

In dit nummer o.a een belangwekkend artikel dat nieuw licht werpt op het beroemde doxaal van Easterein en twee artikelen over het karmelklooster in Drachten, alsmede een diepgravend stuk van dr. Regnerus Steensma over onze 'omgang met het lege koor'.

€ 7,50

Goud - Zilver - Oranje; interacties van Edel Allooi

Gedurende de afgelopen decennia is veel kunsthistorisch onderzoek verricht op het gebied van de edelsmeedkunst, zowel in Nederland als in verschillende andere Europese landen. De resultaten daarvan werden onder meer vastgelegd in catalogi van zilvercollecties, merkenliteratuur, biografische studies over zilversmeden en tentoonstellingspublicaties die geheel of gedeeltelijk aan dit onderwerp zijn gewijd.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 6

In dit nummer komen onder andere twee kerken aan bod: Marssum en Augsbuurt. Maar het gaat niet alleen over de kerken, maar ook over "Religie en politiek op de Friese 'edele state' rond 1650".

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 22

In dit bijzondere jubileumnummer van ons magazine kijkt de redactie uiteraard terug op 50 jaar zorg voor Friese kerken. Verhalen over onze oprichters, oud-bestuursleden en kerken en begraafplaatsen die in het verleden zijn overgenomen. Maar er wordt ook vooruit gekeken: hoe ziet de toekomst van de Stichting eruit? Gaan we inderdaad op weg naar de 100 kerken, in de visie van voorzitter Jan Kersbergen? Ook laat de redactie vrijwilligers aan het woord van onze Plaatselijke Commissies: de onmisbare schakels in het werk van de Stichting. Ook in het blad een interview met Jacobine Gelderloos, die zich vanuit de Protestantse Kerk inzet voor de dorpskerk. Al met al: een prachtig nummer om te lezen én een must om te bewaren!

€ 7,50

Om Gysbert Japiks hinne

Fryslan yn de 17e ieu

€ 0,00

Schoonmaakdoekje voor bril of mobiele telefoon

Voorzien van fullcolour jubileumlogo aan 1 zijde

€ 5,00

Penjumer halsbân: Pingjum

Jaargang 9, deel 5 (1994) laat zien hoe belangrijk dijken waren. "Grutte Pier" is de sub-titel

€ 5,00

Notabele woningen in Mantgum

Jaargang 13, deel 1 (1998). Lyts Kanaän, land van melk en honing, is de bijnaam van Mantgum met haar kerk en notabele woningen die grotendeels het beeld van de 19de eeuwse dorpskom bepalen.

€ 5,00

Friesland, Malen om het peil

Enkele gemalen in Friesland en hun achtergrond.
Jaargang 11, deel 4 (1996)

€ 7,50

Wonen in de Arendsbuurt

Stadsvernieuwing in de Leeuwarder binnenstad
1987 - 1992

€ 12,50

Gildan T-shirt Wit (XL)

Van 100% ringgesponnen, gekamd katoen

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 18

Dit gevarieerde nummer van ons magazine gaat onder meer over torenuurwerken. Er zijn in Fryslan een kleine zeventig torenuurwerken uit de zestiende ,zeventiende en begin achttiende eeuw in kaart gebracht. In geen enkele andere provincie zijn er zoveel bewaard gebleven. Daarnaast is er aandacht voor het Oude Kerkhof te Donkerbroek en besteden we aandacht aan een nieuw fenomeen: overnachten in de kerk, speciaal voor pelgrims en donateurs van de Stichting.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 17

Dit nummer bevat weer een gevarieerd pallet van artikelen over de kerk van Koarnjum, een bijzondere grafzerk die in de kerk van Driesum onder de vloer gevonden werd, de kloostergoederen in Fryslân na de Reformatie en de erfenis in steen van het Friese kloosterverleden. Met in het hart van het magazine natuurlijk weer een katern met Stichtingsnieuws en een artikel over het project Under de Toer waarmee in de Culturele Hoofdstad 2018 aandacht wordt gevraagd voor de Friese kerken en hun bijzondere verhalen.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 26

Dit themanummer gaat over verdwenen kerkgebouwen in Fryslân. Want ondanks alle monumentale rijkdom die deze provincie kenmerkt, is er in de loop der eeuwen ook veel verloren gegaan.

€ 5,00

Bildtdijken

Jaargang 8, deel 2 (1993) met de officiele titel "Symbolen van een eigenzinnig volk" beleefde haar tweede druk!

€ 15,00

jaargang 13 (compleet)

1. Notabele woningen in Mantgum,
2. Een eeuw volkshuisvesting in Friesland,
3. Van Blokhuis tot Stadskantoor,
4. A krom, slordig reuzenwerk?

€ 10,00

11x Paadwizer

1 exemplaar van alle op deze webwinkel voorkomende Paadwizer boekjes (samen 11 boekjes) kunt U als donateur in Uw bezit krijgen voor € 0.50 per stuk. Prijs is inclusief verzendkosten.

€ 13,50

Falcone Paraplu Windproof Blauw

Blauwe paraplu voorzien van logo in wit

€ 7,35

Geschiedenis van het baptisme in Nederland

€ 35,00

28x Monument van de Maand

1 exemplaar van alle op deze webwinkel voorkomende Monument van de Maand boekjes (samen 28 boekjes) kunt U als donateur in Uw bezit krijgen voor slechts € 1.00 per stuk. Prijs is inclusief verzendkosten.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 16

Het juni nummer van 2017 is een themanummer ter gelegenheid van de viering van "500 jaar Reformatie", met onder meer een beschrijving van de verschillende Lutherse kerken in Friesland, de rooms-katholieke schuilkerken van na de Reformatie, de aantasting van de kerkinterieurs om ze te ontdoen van "paapsche elementen", grondig verborgen en toevallig teruggevonden katholieke voorwerpen van vóór de Reformatie en een overzicht van de centraalbouw kerken in Fryslân.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 9

In dit nummer kunt u lezen over de raadselachtige muurschilderingen in de kerk van Oostrum en over de restauraties van de kerk te Boazum en de Heilige Clemenskerk in Nes (Ameland) die vorig jaar afbrandde. Maar ook over sarcofagen in Fryslân en over de preekstoelen van Dirk Embderveld (1722-1799). Het stichtingsnieuws ontbreekt natuurlijk niet.

€ 5,00

Friesland, malen om het peil.

Jaargang 11, deel 4 (1996) gaat natuurlijk over de strijd tegen het water en Friese gemalen die daarbij werden ingezet.

€ 5,00

Met de Friese slag

Jaargang 12, deel 2 (1997) gaat natuurlijk over het kaatsen: het spel, de spelregels, de geschiedenis: kortom alles wat U altijd al had willen weten.

Uitverkocht

Dr. P. Glazema: Gewijde plaatsen in Friesland

De Friese taal, de Friese naamgeving, het Friese recht, de Friese landindeling, de ontwikkeling van het grondbezit, het Friese boerenhuis, de Friese Terp en Frieslands vroege geschiedenis komen allemaal voorbij in dit mooie boek.

€ 5,00

Pleisteren en ontnuchteren

Jaargang 14 deel 2 (1999). 15 Pleisterplaatsen tussen Harlingen en Stavoren met hun rijke historie passeren de revue (om te ontnuchteren?).

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 20

In dit nummer onder meer aandacht voor een vogel die men in Friesland niet in levenden lijve zal tegenkomen, maar die hier wel op een aantal preekstoelen te vinden is: de pelikaan. Waar komt de iconografische voorstelling van de pelikaan vandaan? En op welke preekstoelen is de pelikaan te vinden? Ook zetten we de twee nieuwe 'aanwinsten' van onze Stichting, de kerken van Gaast en Ferwoude, nog even in het spotlicht. Ook een interview met Theo Hop, die er zijn (meer dan) hobby van heeft gemaakt om Friese kerken te fotograferen.

€ 9,95

Taeke E. van Popta: Het Sneker klokkenspel

Het Sneker klokkenspel was afwisselend troetelkind en zorgenkind van het stadsbestuur, riep af en toe emoties op en was soms onderwerp van heftige meningsverschillen. Er ontstond zelfs een "Sneker carillon-kwestie", die ook op landelijk niveau de gemoederen in beweging bracht.

€ 7,50

Waling Dykstra; Uit Friesland's volksleven

€ 18,80

De Friese Elfkerkentocht - Justin Kroesen

Kerkendeskundige Justin Kroesen beschrijft in dit drietalige boek elf karakteristieke Friese kerken met een gaaf bewaard gebleven protestants interieur. Het gaat om de kerken van Aldtsjerk, Buitenpost, Hegebeintum, Huizum, Marssum, Sexbierum, Kimswerd, Wommels, Easterlittens, Mantgum en Weidum.
Het boek is een co-productie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en Uitgeverij Wijdemeer.

De Friese Elfkerkentocht nodigt u uit tot het ontdekken van de oude Friese kerken. Een rondgang langs de elf geselecteerde monumenten betekent een verrassende reis door de Friese (kunst-) historie.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 10

In dit nummer komen oude grafstenen in Sint Jacobiparochie en Huizum, alsmede het interieurensemble van de laatste kerk aan bod. Naast het vele nieuws van de Stichting is er ook aandacht voor kerkzilver en hebben RuG-studenten creatieve ideeën over de toekomst van oude Friese kerken.

€ 7,50

R. Steensma: Vroomheid in hout en steen

Er is geen streek in Nederland zo rijk aan middeleeuwse dorpskerken als het noorden. Vele van deze kerken zijn boeiende voorbeelden van bouwkunst, zowel het simpele romaanse kerkje als de rijk versierde romano-gothische gebouwen.
Een kerk is echter meer: zij weerspiegelt iets van de vroomheid van de bouwers. Door beeldenstorm en verwaarlozing is veel verdwenen, maar er bleef genoeg bewaard om een tocht langs deze kerken tot een ontdekkingsreis vol verrassingen te maken. Een verheven Madonna en een vertederend Christuskind, Golgotha en het laatste oordeel, serene heiligen en afzichtelijke duivels, verbeeld in hout en steen, getuigen van het diepgewortelde geloofsleven in de middeleeuwen.

€ 5,00

Trije terpen tusken Waad en Ie

Jaargang 15, deel 2 (2000). Tussen Wad en Ie liggen de terpdorpen Brantgum, Foudgum en Waaxens met hun illustere inwoners: Piet Paaltjens en Ids Wiersma.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 14

Dit themanummer is geheel gewijd aan artikelen van de hand van en over Sytse ten Hoeve (1945-2016). Hij was vele jaren bestuurslid van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en overleed op nieuwjaarsdag. Heel bijzonder is het artikel over de ridderbeelden van Holwerd. Het was een diepe wens van hem dat die terug zouden keren naar de Willibrorduskerk van Holwerd, nadat ze jarenlang in opslag lagen in het depot van het Fries Museum in Nuis.

€ 3,10

Sleutelhanger metaal vierkant met doming

Sleutelhanger, aan 2 zijden voorzien van het vierkante standaard logo.

€ 5,00

Neo-gotische kerken in friesland

Jaargang 6, deel 8 (1991). De Rooms Katholieke Kerk in Sint Nicolaasga is een mooi voorbeeld van de Neo-gotiek in Friesland.

€ 19,90

Saskia van Lier: Friese Kerken (*)

Friesland is rijk aan middeleeuwse kerken. Gelegen op een terp, bepalen ze het landschap. Het bekendst zijn de romaanse dorpkerken met hun zadeldaktorens, maar ook de (romano-)gotiek en stijlen uit latere tijden hebben hun sporen achtergelaten. Veel van deze kerken bevatten ook nog een boeiend interieur, met typerende elementen als rouwborden en fraai versierde preekstoelen en herenbanken.

€ 6,58

It Skip Yn. Op Weagen Fan Poëzij

Friestalige gedichten over het dorp Wier.

€ 3,75

Kaartspel in doosje

320 grams in Bridge-formaat.

€ 5,00

Stof zijt ge

Jaargang 14, deel 3 (1999) belicht het mysterie, bijgeloof en kerkelijke voorschriften rond de dood. In de zuidwesthoek van Friesland zijn nog prachtige begraafplaatsen in de mooiste steden en dorpjes te vinden.

€ 5,00

Jonge bouwkunst in friesland

Jaargang 6, deel 4 (1991) gaat over de Gereformeerde kerk en het voormalig postkantoor te Kollum.

€ 5,00

CD Frand van der Hauw op het Hinsz-orgel

Frans van der Hauw speelt en improviseert op het Hinsz-orgel van de Grote- of Martinikerk in Bolsward.

€ 27,50

Regnerus Steensma: De koorbanken in de Martinikerk te Bolsward en hun Europese context (*)

Ze werden vervaardigd rond 1490 en hebben houtsnijwerk met een grote variëteit aan voorstellingen. Het betreft bijbelse verhalen, levens van heiligen, maar ook taferelen uit het dagelijks leven en ornamentaal werk. Het snijwerk van de bank uit de Broerekerk toont invloed uit Brabant, dat van de banken uit de Martinikerk invloed uit Noord-Duitsland.

€ 2,50

harlingen

Deze uitgave geeft een mooi beeld van geschiedenis van en bezienswaardigheden in deze friese havenplaats.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 3

In dit extra nummer, dat verschenen is ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, staat bij hoge uitzondering de Stichting zelf centraal. Medewerkers komen aan het woord en er wordt gereflecteerd over het (her-)gebruik van de 38 en andere kerken die leeg (komen te )staan. En hoe een (kerkelijk) monument wordt gerestaureerd wordt nauwkeurig 'uit de doeken gedaan'.

€ 2,50

it fryske ferse paad

Fietsen van gedicht naar gedicht in en om Bolsward, Wommels en Edens.

€ 20,00

De hoogste terp van Friesland

In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht onder de toren van de kerk van Hegebeintum, om de verzakking een halt toe te roepen. Deze gelegenheid werd aangegrepen om ook archeologisch onderzoek uit te voeren in deze hoogste terp van Friesland. Hegebeintum is ernstig aangetast door de commerciële afgravingen rond het begin van de 20ste eeuw, en er is weinig bekend over de bewonings­geschiedenis van deze oude terp.

Dit onderzoek is weergegeven in een nieuwe uitgave van de Vereniging voor Terpenonderzoek, in samenwerking met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Provinsje Fryslân, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen).

Het boek is gewijd aan de resultaten van het nieuwe onderzoek, én aan een beschrijving en interpretatie van de vondsten die indertijd bij de afgravingen zijn gedaan, met name die uit het vroegmiddeleeuwse grafveld. Dat kreeg indertijd al veel publiciteit dankzij de inspanningen van P.C.J.A. Boeles, de conservator van het Fries Museum.

Samen geven de verschillende bijdragen een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Hegebeintum, en tegelijk ook van de vele verschillende facetten van de moderne archeologie, van het inventariseren en interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen.

€ 5,50

D.A. Tamminga: De bouwmeester fan de Aldehou

Yn dizze roman hat D.A. Tamminga op meinimmende wizze in drama beskreaun, dat him om 1530 hinne te Ljouwert ôfspile hat. Yn 'e mande meid de geastlikheid hie it stedsbestjoer it foarnimmen ta de bou fan in toer-en-tsjerke op 'e terp fan it stadsdiel Aldehou. De boumaster Jacob van Aaken en syn jonge opfolger Cornelis Frederiks krije te kampen mei ûnoarme tsjinslaggen.

€ 12,50

Gildan T-shirt Wit (L)

Van 100% ringgesponnen, gekamd katoen

€ 10,00

Sytse ten Hoeve: Kingmahuizen

Een drietal panden aan het Vallaat te Makkum getuigt van de belangrijke rol die leden van de familie Kingma in de 18de, 19de eeuw en ook nog in de 20ste eeuw (...) speelden in het dorp met stedelijk aanzien.

€ 15,00

Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân

In het jaar 2000 worden alle "Monument van de Maand" jaargangen in ruim 200 pagina's samengevat: Alle rijkdom in Friesland in vogelvlucht.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 13

In dit nummer speciale aandacht voor de in 1939 gesloopte Galileërkerk in Leeuwarden waarin zich unieke muurschilderingen bevonden uit de tijd van de Contrareformatie. Verder een portret van de Terbantster Tsjerke, een reportage over het funderingsherstel in Hegebeintum en een verslag van het onderzoek dat de TU Delft in 2015 uitvoerde naar 'nieuwe bestemmingen voor oude kerken'.

€ 5,00

Sudersee Igge: Workum / Molkwerum

Jaargang 9, deel 1. De zeevaart is onlosmakelijk met de geschiedenis van de kustplaatsen aan de Sudersee igge (Zuiderzee oever) verbonden. En over die geschiedenis gaat dit boek.

€ 25,00

Dak Gebint Verhaal

In dit kunstboek portretteren kunstschilder Hendrik Elings, fotograaf Baukje Venema en schrijver Eddy van der Noord elf Friese kerken op een niet eerder vertoonde manier. Hendrik schildert de kerken van bovenaf, waarbij door het gekozen perspectief de focus op het dak komt te liggen. Baukje maakt bijzondere tijdopnames in zwart-wit van de tussen het plafond en het dak van een kerk gelegen gebinten, alsof het de botten van een kerk zijn. Eddy beschrijft een opvallend element van of een opmerkelijk verhaal over elke kerk, dit in het Fries en het Nederlands. Voor de keus van de kerken wordt samenwerking gezocht met Stichting Alde Fryske Tsjerken. In goed overleg worden elf kerken uit het rijke bezit van de stichting geselecteerd, variërend in bouwstijl en door alle eeuwen heen. Uiteindelijk zijn kerken in de volgende plaatsen gekozen: Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Wetsens, Holwerd, Sibrandahûs, Goingarijp, Katlijk, Bornwird, Haskerdijken, Buitenpost en Cornjum.

€ 4,90

Slauerhoff en Friesland

Jaargang 7, deel 6 (1992). Dit is de tweede, herziene, uitgave (1998) van het boek dat eerder als Monument van de Maand is verschenen.

€ 8,58

Waltastins Rennenbergkamer

Tonny Douma en Frans Tolsma hebben met veel plezier de restauratie van de Waltastins en de Rennenbergkamer ter hand genomen. Na een periode van overleg en voorbereiding van ruim 2 jaar was de uitvoering een feit.

€ 10,00

Wandtegel "Van Harenskerk St. Annaparochie"

Deze uit 1981 gemaakte wandtegel (15x15 cm) is het enige exemplaar. Dus voor de snelle beslisser!

€ 27,50

Sytse ten Hoeve: De Nicolaaskerk van Nijland

De rijke geschiedenis van kerk en toren komt in dit boek uitvoerig aan de orde. Met veel oog voor details worden de bouw- en kunsthistorische aspecten van het exterieur en interieur beschreven én is er ook en ruimschoots aandacht voor de ermee samenhangende dorpsontwikkeling én de betekenis van Hottingastate en van zijn bewoners, die een belangrijke band met de kerk hadden.

€ 5,00

Neoclassicisme in friesland

Jaargang 7, deel 1 (1992) beschrijft de "Rotondekerk" in Terband van architect Thomas Romein.

€ 10,00

S. ten Hoeve: Friese preekstoelen

Friese Preekstoelen is een plezierig kijkboek, maar vooral een waardevol naslagwerk over een onderwerp dat in Nederland nauwelijks werd behandeld.

€ 5,00

A krom, slordig reuzenwerk?

Jaargang 13, deel 4 (1998). 'Det kin sa net, det scil oars, sokke âlde earme minsken matte holpen wirde': ouderenzorg in Akkrum.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 11

Dit nummer opent met een artikel over de doopsgezinden in Witmarsum en Pingjum. Verder artikelen over de recent door de Stichting overgenomen kerk van Dedgum, het gebruik van de Friese taal op grafzerken en de preekstoel van de Grote Kerk in Dokkum. Het artikel over de Friestalige grafteksten is geschreven in het Fries. De Nederlandse vertaling wordt bij iedere nabestelling van dit nummer toegevoegd, en kan ook gratis besteld worden door andere belangstellenden.

€ 5,00

Rococo in friesland

Jaargang 6, deel 7 (1991) toont de "krullen en slingers" in Sneek.

-

Monumentale kerken in Den Haag

De problematiek van de architectuur-historisch waardevolle kerkgebouwen.

€ 7,50

Regnerus Steensma: In de spiegel van het beeld, kerk en moderne kunst

Nadat in de negentiende eeuw veel kunstenaars hun eigen weg begonnen te zoeken, los van kerkelijk en wereldlijk gezag, werd de afstand tussen kerk en eigentijdse kunst steeds groter.

€ 19,50

Siem van der Woude (red.): Joods leven in Friesland (*)

Friesland kent al sinds de zeventiende eeuw een joodse gemeenschap. Net als overal hebben de joden in Friesland een eigen identiteit behouden. Desalniettemin ondergingen ook zij de invloed van hun omgeving.

€ 10,00

Lieuwe Valk: Voor Ziel en Zaligheid, Voor Lijf en Leden:

De ondertitel luidt "700 jaar bouwen in Leeuwarden" . Lieuwe Valk raakt niet uitgeschreven over oude en nieuwe gebouwen in Leeuwarden, verdwenen bouwwerken, bestaande kerken en gast-, wees- en ziekenhuizen. De bundel is rijk geïllustreerd met soms nauwelijks bekende beelden en bevat een schat aan historische informatie over de hoofdstad van Fryslân.

€ 15,00

Oude uitgaven: nu digitaalverkrijgbaar!

Alle oude uitgaven (nr 1-30) en "keppelstokken" (nr 31-79) zijn gedigitaliseerd en op 'n USB-stick gezet. Zo kunt U gemakkelijk nog eens nalezen wat er in 40 jaar over tal van onderwerpen door de Stichting is geschreven.

€ 1,00

A5 Schrijfblok

50 vel A5. Elk vel voorzien van jubileumlogo

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 5

In dit nummer staan weer boeiende verhalen over "het laatste oordeel" , 'een raadselachtig vont in Baaium" en de invloed van Vlaamse beeldhouwkunst in Friesland en nog veel meer.

€ 2,50

eastergo / boerenpleatsen

Geschiedenis en beschrijving van de boerderijen op de kleigronden.

€ 2,50

sudersee igge

Dit boekje behandelt de havenplaatsen langs de zuiderzee : Hindelopen en Stavoren, en haar achterland.

€ 5,00

Dorpen aan de grens

Jaargang 15, deel 1 (2000). Op de grens (van Friesland en Groningen!) liggen Gerkesklooster, Stroobos, Surhuizum en Augustinusga. De hele geschiedenis van middeleeuwen tot en met WOII komt hier aan bod.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 23

De inscriptie op de klok van de Skoatterstsjerke in Oudeschoot herinnert aan een zwarte bladzijde in de geschiedenis van veel Nederlandse kerken: de klokkenroof door de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog. Een klein deel van de gevorderde klokken keerde na de bevrijding, nu 75 jaar geleden, terug. Veel andere eindigden als voer voor de Duitse
oorlogsindustrie. In dit magazine een groot verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is er ook aandacht voor de kerk van Peperga (bijzonder!), onze jubileum-activiteiten én publiceren we het winnende verhaal van de Verhalenwedstrijd die we in samenwerking met het Friesch Dagblad organiseerden. Ook schrijft Hylke Algra boeiend over de patroonheiligen.

€ 5,00

De heide van Duurswoude

Jaargang 12, deel 4 (1997) beschrijft de natuurschoon van heide en bos rond Duurswoude, inclusief het romaanse kerkje van Wijnjewoude.

€ 5,00

Leeuwarden, marktstad door de eeuwen heen

Jaargang 11, deel 3 (1996) gaat over 'De Waag' dat op de wekelijkse marktdagen HET centrum was voor de aanvoer van oa zuivelproducten.

€ 5,00

Tussen rijswit en spanjolen

In jaargang 14, deel 4 (1999) komen alle facetten van de boekdrukkunst in Friesland aan de orde.

€ 19,50

Erik Betten: Reisgids Friese Elfsteden (*)

Inspiratie en bezinning in Fryslân. Deze reisgids is tegelijk hetzelfde en heel anders dan andere gidsen over de Friese Elfsteden. Hetzelfde, want dezelfde plaatsen, gebouwen en verhalen komen er in voor. Maar ook heel anders, want cultuurhistorie, architectuur, landschapsgeschiedenis, volksverhalen en anekdotes illustreren hier het ‘grote verhaal’ dat elk van de steden te vertellen heeft.

€ 19,95

Pieter van Gunst e.a.: De St. Margryt fan Easterlittens

Dit boek uit 2011, met afwisselend in het Frysk of Nederlands geschreven hoofdstukken, vertelt meer dan de geschiedenis van de Margarethakerk te Easterlittens alleen; het gaat ook over houtsnijwerk, orgeldisposities, middeleeuwse kerkgeschiedenis, hûnegiselders en pûstertrapers.

€ 5,00

Dorpenkwartet Wûnseradiel

Jaargang 14, deel 1 (1999) verhaalt over Wons, Schettens, Longerhouw en Schraard, elk beschikkend over uiteenlopende rijkdommen en geschiedenissen.....

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 2

Dit nummer opent met een artikel van dr. Regnerus Steensma over 'Gotiek in Zevenwouden'. Verder twee artikelen over rouwborden; een bijdrage over de verdwenen middeleeuwse gewelfschilderingen van Terkaple, een portret van de Pelikaankerk in Leeuwarden; en natuurlijk in het hart van het blad acht pagina's "Stichtingsnieuws".

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 27

In dit nummer leest u onder andere over: Onleesbare zerken in Friese kerken, de roerige geschiedenis van de kerk van Harich, restaurator en kunstschilder Randolph Algera en een verhaal over naar de kerk om nieuws van Marie-Anne de Harder.

€ 5,00

Een eeuw volkshuisvesting in Friesland

Jaargang 13, deel 2 (1998). Sinds 1901 zijn de woonomstandigheden van de arbeiders enorm verbeterd: van plaggenhut tot de huidige woningwetwoning, met focus op Oosterwolde en Appelscha.

€ 1,00

Balpen Baron donkerblauw/Wit

Blauw schrijvend, voorzien van jubileumlogo.

€ 5,00

Voornaam wonen in en rond Leeuwarden

Jaargang 12, deel 1 (1997) verhaalt over het verleden van Friese edellieden, regenten en rijke kooplui en hun huizen.

€ 13,08

Willem Hansma: De Laurentiuskerk van Raerd

De Laurentiuskerk van Raerd is gebouwd in 1815 en verving een laatmiddeleeuwse kerk met een zadeldaktoren. Die was bouwvallig geworden en dat noodzaakte de kerkvoogden tot nieuwbouw. Opvallend is dat het oude rococo-interieur in de nieuwe kerk herplaatst werd. Ook de grote monumentale grafzerken van de families Jonghama, Heringa en Eysinga bleven gespaard. Nadat de inrichting in 1909 grondig gewijzigd was, is bij de restauratie van 2009-2012 het oude interieur, aan de hand van bewaard gebleven foto's en bouwhistorisch onderzoek, zo goed mogelijk hersteld. Daarbij werden ook de originele kleuren weer aangebracht. Het resultaat is een uniek kerkgebouw met de rijke en deftige uitstraling, die in de 19e eeuw kenmerkend was voor de grotere Friese dorpskerken.

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 4

De Groate Kerk van Sint Jacobiparochie staat in de schijnwerpers, evenals de laatste aanwinst van de Stichting Alde Fryske Tsjerken: de kerk te Rottevalle. Dr. Regnerus Steensma belicht uitgebreid de aangebouwde zijaltaren in de Friese Romaanse kerken. Het kerkpoortje van Boer en de bakkersbaar te Workum zijn de kersen op de taart.

€ 9,95

Albert Buursma: Kerken in Noordoost-Friesland

uit de romaanse en de romano-gotische tijd.
Dit zeer rijk geillustreerde boekje van 120 pagina's uit 2007 laat allerhande fraaie voorbeelden van bouwstijlen en interieuren zien in 28 kerken.

€ 5,00

Slachtedijk

Jaargang 5, deel 5 (1990) werd in 2000 herdrukt en gaat over de 42 km lange dijk die door de kleibouwstreek en de greidhoeke loopt: de geschiedenis van de bedijking van Westergo.

€ 2,50

lân fan mar en klif

it lân fan mar en klif ligt tussen Workum en Lemmer!

€ 10,00

Lieuwe Valk: Voor Ziel en Zaligheid Voor Lijf en Leden. 700 jaar bouwen in Leeuwarden

Lieuwe Valk raakt niet uitgeschreven over oude en nieuwe gebouwen in Leeuwarden. Hij publiceert zijn verhalen in het weekblad Huis aan Huis en na bijna negen jaar zijn er nu meer dan vijftig artikelen gebundeld in dit boek.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 24

Geelgieters en koperslagers: een interessant artikel over koperen voorwerpen in Friese kerken. Het blinkende koperwerk draagt door zijn glans in hoge mate bij aan de beleving van het interieur en is met het andere meubilair bepalend voor de inrichting van een kerkgebouw. In dit nummer ook deel twee van een artikel over het voormalige klooster Groendijk in Sneek. Het eerste deel stond in AFT 23 (juni 2020.) Verder leest u een interview met Jan en Sietske Smidstra, die beheerders van het kerkje in Swichum die na negen jaar het stokje overdragen. En een artikel over een bijzonder fenomeen in de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk: ‘Het Lokaal’. Dat was niet het kerkgebouw, maar het gebouwtje op zo’n 200 meter afstand. We sluiten af met een verhaal over de Johanneskerk in Weidum: een unieke aanwinst voor de stichting.

€ 7,50

De Koningsterp' van Wijnaldum

In de reeks Archeologie in Fryslân komen de verschillende historische landschappen van Fryslân aan bod. Elk deel biedt een overzicht van de resultaten van oud en nieuw onderzoek naar de wisselwerking tussen het landschap en zijn bewoners door de eeuwen heen.

€ 5,00

In slach om 'e tsjerke

32 kerken op rijm 'yn het frysk'.
Voor méer poezie: zie de paadwizer "it fryske ferse paad" en de MvdM over Slauerhoff.

€ 5,50

Hein Buisman stichitng Harlingen

Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden heeft op 18 december 1974 in zijn kwaliteit van ere-voorzitter van het Nationaal Comité Monumentenjaar 1975 een speciale gedenkpenning uitgereikt aan de vertegenwoordigers van elf Nederlandse gemeenten, die in het kader van het Monumentenjaar 1975 zijn gekozen als "Lichtend voorbeeld".

Deze penningen zullen worden gevolgd door een oorkonde, waarvan het de bedoeling is, dat zij te zijner tijd de sekretarie van de betrokken gemeente zullen sieren.
Tot de elf gemeenten behoort Harlingen. De motivering op grond waarvan de Friese havenstad tot het elftal is verkozen? Kort en bondig aldus: "voor pioniersaktiviteiten op het gebied van stadsrehabilitatie".

Over dat pionierswerk, over die rehabilitatie en over de rol, die de Hein Buisman Stichting sedert eind 1964 bij deze aktiviteiten speelde, gaat het hierna volgende relaas.

€ 18,00

CD "Libbene Stiennen" van Piter Wilkens

In 2015 schreef Piter, speciaal voor het 45 jarig bestaan van de stichting, een CD vol met liederen over allerlei facetten en verhalen in en rondom de kerk. ⁠

⁠Prachtige teksten en heerlijke melodieën zoals je gewend bent van Piter Wilkens.

€ 2,50

workum

Een ontdekkingstocht door Workum.

€ 4,75

Basic Mok

Inhoud: 330ml. Voorzien van jubileumlogo in fullcolour.

€ 17,50

Friesche Mythen

De mythen en sagen van een volk vormen te zamen, zoo mag men zeggen, het geheel van beelden en dichterlijke voorstellingen, dat een voortbrengsel is van de poëtische werkzaamheden van den volksgeest.

€ 2,50

de orgelmakers Van Gruisen

Dit boekje gaat over het werk, de leerlingen en de invloed van de orgelmakersfamilie Van Gruisen, die zich gelijktijdig met de familie Van Dam rond 1780 in Leeuwarden vestigde.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 19

In dit nummer wordt nieuw licht geworpen op de wapenstenen van de hervormde kerk van Driezum. Verder wordt beschreven hoe in de droge zomer van 2018 de sporen van Oegeklooster bij Bolsward met behulp van luchtfotografie werden teruggevonden, hoe een terracotta portret van Sicco van Goslinga opdook in Kassel en hoe de monstrans die Viglius van Aytta aan de Nicolaaskerk in Swichum schonk, afgelopen jaar weer "boven water" kwam en tentoongesteld kon worden in Tresoar. Bovendien een interview met onderzoeker Paul Borghaerts, die de ouderdom van kerkkappen onderzoekt via dendrochronologisch onderzoek.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 25

In dit nummer met het verhaal 'Glaskunst als geloofbelijdenis uitgebreid aandacht voor veelzijdig kunstenaar Jentsje Popma die '100 wordt. Daarnaast het tweede deel over 'Geelgieters en koperslagers', en de Mariakerk van Buitenpost dat in De Friese Elfkerkentocht tot de fraaiste onder de Friese dorpskerken gerekend wordt.

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr 12

Het jubileumnummer van ons magazine 'Alde Fryske Tsjerken' is geheel gewijd aan het thema 'kerk en natuur', met onder meer ruime aandacht voor de expositie 'Goddelijk Groen' die in de zomer van 2015 te zien is in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Op de voorpagina een foto van de kerk van Hegebeintum omzoomd door de bomen van het kerkhof.

€ 12,50

Regnerus Steensma: De Sint-Gertrudiskerk in Workum (*)

De Sint-Gertrudiskerk in Workum is een laatgotische kerk van rond 1500. Grote vensters en ranke pilaren geven het interieur een licht en open karakter. Als enige kerk in Friesland bezit de kerk nog het koorhek uit de katholieke tijd. Pronkstuk van het meubilair is de rijk gesneden preekstoel met vijf bijbelse voorstellingen. Beroemd is de kerk om de unieke collectie gildebaren met voorstellingen van de scheepvaart, de chirurgijnspraktijk, de timmerlieden en het gereedschap van de zilversmeden. Het boeiende verhaal van deze kerk wordt in dit boek verteld met veel foto's in kleur.

€ 5,00

Op pylgerreis

Jaargang 9, deel 4 (1994) gaat over Dokkum: van Bonifatius tot onze tijd

Uitverkocht

Peter Karstkarel: Sierlijk bouwen

Na de bestseller: "Alle Middeleeuwse kerken, van Harlingen tot Willemshaven" schreef Peter Karstkarel een uiterst elegant boekje over de bouwkunst van 1900-1940 in Friesland. Naast de zeer vele voorbeelden van huizen, scholen en boerderijen komt ook hier de kerkenbouw uit de eerste helft van de 20ste eeuw aan bod. Een van de laatste exemplaren van € 22.50 voor

€ 5,00

Alde Fryske Tsjerken nr. 28

In dit nummer leest u onder andere over: Friese torens uit de Renaissance en de Republiek; Rouw en begraven in de achttiende eeuw; Een vreemde engel op het orgel; Over eeuwige waarden en vergankelijkheid.

€ 10,58

Honderd jaar kerk aan het burepad

Het eeuwenfeest van onze parochiekerk, de Sint Clemens van Ameland, leek een goede gelegenheid, een boekje uit te geven over honderd jaar parochieleven.

€ 2,50

It marnelân

De driehoek Workum, Bolsward en Makkum mooi in beeld.

€ 15,00

jaargang 14 (compleet)

1. Dorpenkwartet Wûnseradiel,
2. Pleisteren en ontnuchteren,
3. Stof zijt ge,
4. Tussen rijswit & Spanjolen

€ 15,00

jaargang 12 (compleet)

Door de verwerving van het derde deeltje (De Friese elf steden) is nu ook deze jaargang compleet.

€ 2,50

greidhoeke

Het weidegebied met zijn ruime uitzicht en verre verschiet.

€ 5,00

De Friese elf steden

Jaargang 12, deel 3 (1997). De elf Friese steden, bekend van de illustere tocht der tochten, nu in één deeltje van Monument van de Maand samengebracht.

€ 8,50

Frysk Tinkboek Ljouwert 1435-1935

Uitgegeven in 1935

€ 8,00

Kaïn of Abel... Kunst in de kerkdienst: twee vijandige broeders?

In de laatste jaren is in verscheidene kerkdiensten geëxperimenteerd met moderne beeldende kunst. Uit deze hoeveelheid van experimenten zijn twaalf zeer diverse diensten gekozen.

€ 11,85

Het archief vertelt over vier eeuwen Jouster Hervomden

Het archief van de Hervormde Kerk te Joure heeft heel wat te vertellen. Het vormt een boeiende bron voor informatie over vele facetten van het Hervormd kerkelijk leven vanaf 1593.

Uitverkocht

G.P. Heerma: Alleen naar Edens

Dit gaat over de kerk van Edens, de historie van het dorp en de kerk en over de restauratie van de laatste (1988-1990)

€ 15,00

Van de mond der oude middelzee

Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf

Uitverkocht

Alde Fryske Tsjerken nr 8

Dit nummer is geheel gewijd aan de Van Harenskerk te Sint Annaparochie. Aanleiding is de recente overname van de kerk door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dit themanummer is door dr. Regnerus Steensma op de voor hem karakteristieke en energieke wijze begeleid. Helaas overleed hij in december 2012. Een uitgebreid 'in memoriam' is opgenomen.

Uitverkocht

4-delige jubileumdocumentaire

1. Bakens in het landschap
2. Het verhaal van stenen
3. Rouwborden en herenbanken
4. Op zoek naar nieuw gebruik

€ 2,50

het bildt

De Middelzee werd pas 500 jaar geleden ingepolderd en zo ontstond vanaf 1505 een eigenzinnig stukje Friesland....

€ 15,00

Dolf van Weezel Errens: Bedehuizen

Dit zesde deel van de Reeks Makkumer Sier beschrijft de geschiedenis van de "kerken in Makkum van Baptisten, Doopsgezinden, Gereformeerden en katholieken" zoals de ondertitel luidt. In ruim 140 rijk-geïllustreerde pagina's bent U geheel bijgepraat over het reilen en zeilen van de verschillende geloofsgemeenschappen en hun kerken in Makkum.

€ 5,00

Friese Nassaus

Jaargang 11, deel 2 (1996). Friese Nassaus uit de schaduw: Ameland, Heerenveen, Leeuwarden.

Uitverkocht

Makummer tegel "Schurega".

In 2002 is de Stichting begonnen met de serie "in de schijnwerpers". Het was de bedoeling dat er een verzameling tegels (13 x 13 cm, in blauw/wit) zou ontstaan van al 'onze' kerken. Die kon men aanschaffen voor € 55,00 p.st. Het is er niet van gekomen.
De laatste exemplaren, genummerd mèt certificaat, zijn nu verkrijgbaar voor een fractie van die prijs.

€ 5,00

CD met orgelmuziek van Frans van der Hauw

Frans van der Hauw speelt en improviseert op het Hinsz-orgel van de Grote- of Martinikerk in Bolsward.

€ 10,58

D.J. van der Meer: Friens en de van Sytzama's

Inhoud: Beslingastate,
Fragment genalogie van Sytzama

€ 5,00

Van Blokhuis tot Stadskantoor

Jaargang 13, deel 3 (1998) schetst een beeld van 500 jaar overheidsbestuur en haar gebouwen in Friesland.

€ 7,40

Boek 'Levende Stenen' 2020 - Hans Willems

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is het boek 'Levende Stenen' verschenen, met daarin prachtige beschrijvingen van de 52 kerken die de Stichting in beheer heeft. De verhalen zijn geschreven door Hans Willems, hoofdredacteur van het magazine Alde Fryske Tsjerken. Levende stenen: daar gaat het om bij deze kerken: stenen die het verhaal vertellen van mensen die luisterden naar woorden van troost en bemoediging, zongen, doopten, trouwden en rouwden. Levende stenen waarvoor de gemeenschap zich veel moeite getroostte om ze tot het middelpunt van de gemeenschap te maken.

Inclusief verzendkosten kost het boek € 9,95 voor niet-donateurs; donateurs betalen € 7,50.