Kerkbeschrijvingen van alle Friese kerken

Filter

 • Toegang

 • Gratis
 • Betaald
 • Minder validen
 • Verhuur

 • Slapen in de kerk
 • Te huur
 • Trouwlocatie
 • Burgerlijk huwelijk
 • Kerkelijk huwelijk
 • Bruiloftsfeest
 • Parkeerplekken
 • Podium
 • Water
 • Toilet
 • Verwarming
 • Kleedruimte
 • Keuken

Kerken

Allingawier

Grote Kerk

personen
zitplaatsen

De kerk van Allingawier stamt uit de 17de eeuw. Het gebouw is sober uitgevoerd, zowel van buiten als van binnen.

Meer informatie

Augsbuert-Lytsewâld

Kerk

60 personen
50 zitplaatsen

De 18e eeuwse kerk van Augsbuert-Lytsewâld wordt vooral bezocht vanwege de bijzondere preekstoel en de prachtige rouwborden. Het is een eenvoudig bakstenen gebouw met een later (in 1917) gebouwde toren met naaldspits.

Meer informatie

Baaium

Kerk

250 personen
250 zitplaatsen

Na een ingrijpende restauratie staat de 19de eeuwse kerk van Baaium er weer prachtig bij. De kerk is zowel van binnen als van buiten heel bijzonder te noemen; er staat onder meer een doopvont uit de vijftiende eeuw.

Meer informatie

Bears

Mariakerk

120 personen
120 zitplaatsen

De Mariakerk van Bears is een prachtige eenheid met de reconstructie van Uniastate. De kerk is van buiten vrij sober, maar kent van binnen een rijk interieur. De kerk en Uniastate zijn heel populair bij bruidsparen en dagjesmensen.

Meer informatie

Blessum

Mariakerk

125 personen
100 zitplaatsen

De Mariakerk in Blessum stamt uit de dertiende eeuw. De toren is van later datum. De kerk is vooral bekend vanwege twee bijzondere tekstborden uit 1657. Op de ene staan de Tien Geboden. Het andere vermeldt de Slag bij Boksum.

Meer informatie

Boarnwert

Mariakerk

52 personen
52 zitplaatsen

De kerk van Boarnwert stamt uit de dertiende eeuw. De kerk, van groot formaat baksteen, heeft geen toren en geen koor meer. Bij de restauratie in 1987 kwam een muurschildering van Sint Christoffel tevoorschijn.

Meer informatie

Boer

Mariakerk

90 personen
90 zitplaatsen

De gepleisterde eenbeukige kerk uit de twaalfde eeuw was oorspronkelijk gewijd aan Maria. Het ingangsportaal uit 1664 is heel bijzonder: het is gesierd met twee leeuwen en een vaas, afkomstig van de afgebroken stins Elgersmastate.

Meer informatie

Boksum

Sint Margarethakerk

120 personen
120 zitplaatsen

Bovenop de terp ligt de Sint Margarethakerk in Boksum. De kerk, die dateert uit de twaalfde eeuw, heeft een prachtige protestantse inrichting, mét herenbanken. In de vloer is een zandstenen sarcofaag ingebouwd.

Meer informatie

Britsum

Kerk

80 personen
80 zitplaatsen

Op de hoge terp van Britsum staat de markante Johanneskerk. Het schip stamt uit de dertiende eeuw. In de negentiende eeuw is de kerk ommetseld. De kerk heeft prachtige muurschilderingen, die gerestaureerd zijn.

Meer informatie

Britswert

Sint Joriskerk

75 personen
75 zitplaatsen

De Sint Joriskerk in Britswert is opgetrokken uit gele Friese moppen. In de kerk, die vroeger gewijd was aan Sint Nicolaas, liggen diverse grafzerken, zoals voor de auteur van de Schotanusatlas Christianus Schotanus (1671).

Meer informatie

Buitenpost

Mariakerk

200 personen
200 zitplaatsen

De laatgotische Mariakerk heeft een prominente plaats in het centrum van Buitenpost. De kerk heeft een rijk interieur met herenbanken en diverse rouwborden.

Meer informatie

Dedgum

Kerk

75 personen
75 zitplaatsen

Van de oude kerk van Dedgum is niets meer over, behalve het poortje van Aijlva uit 1707 - nu onderdeel van het Fries Museum. De huidige kerk van Dedgum stamt uit de laatste helft van de negentiende eeuw - maar heeft wel bijzondere elementen. De kerk is in 2018 volledig gerestaureerd en heeft een aantal nevenbestemming gekregen.

Meer informatie

Eastrum

Sint Nicolaaskerk

130 personen
130 zitplaatsen

De Sint-Nicolaaskerk in Eastrum staat op een deels afgegraven terp. De toren is aanmerkelijk ouder dan het kerkgebouw. De toren met zadeldak is gebouwd in de 13e eeuw. De kerk zelf is waarschijnlijk in de 16e eeuw gebouwd. De kerk heeft markante muurschilderingen.

Meer informatie

Feinsum (Finkum)

Sint Vituskerk

100 personen
90 zitplaatsen

De Sint-Vituskerk is een kerk uit de dertiende eeuw. In de toren hangt een klok uit 1477, en in de kerk is een preekstoel te zien uit de zeventiende eeuw. In de vloer liggen prachtig gebeeldhouwde grafzerken.

Meer informatie

Ferwoude

Dorpskerk

80 personen
80 zitplaatsen

In het dorp Ferwoude in de gemeente Súdwest Fryslân (voorheen Wûnseradiel) is de kleurige kerk uit 1767 een bezienswaardigheid. Het zachte geel van het pleisterwerk wordt geaccentueerd met rode zandstenen rond de boogramen en de toegangsdeur in het voorportaal aan de westzijde.

Meer informatie

Foudgum

Mariakerk

80 personen
80 zitplaatsen

De Mariakerk van Foudgum staat op het restant van een terp. Van de oorspronkelijke middeleeuwse romaanse kerk resteren nog slechts enkele delen van de toren. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1808. De kerk is bekend vanwege predikant François Haverschmidt (pseudoniem Piet Paaltjens).

Meer informatie

Gaast

Dorpskerk

80 personen
80 zitplaatsen

De prachtig aan de IJsselmeerkust gelegen kerk van Gaast in de gemeente Súdwest Fryslân (voorheen Wûnseradiel) lijkt op het eerste gezicht veel jonger dan hij is. De buitenste mantel van bakstenen werd begin twintigste eeuw rond een kern uit vermoedelijk de veertiende eeuw gebouwd.

Meer informatie

Ginnum

Atelierkerk

50 personen
50 zitplaatsen

De kerk van Ginnum stamt uit de twaalfde eeuw. Het gebouw dient nu als atelier voor beeldende kunstenaars. Daartoe is het oorspronkelijke meubilair weggehaald. In het koor is een roodokeren muurschildering te zien.

Meer informatie

Gorredijk-Kortezwaag

Mariakerk

110 personen
115 zitplaatsen

Baksteen en oude kloostermoppen vormen de bouwstenen van de kerk van Kortezwaag. Het eenvoudige gebouw kent een sober interieur, met onder meer een preekstoel uit de zeventiende eeuw. De kerk wordt niet vaak gebruikt.

Meer informatie

Goïngaryp

Dorpskerk

78 personen
78 zitplaatsen

De kerk in Goïngarijp is één van de kerken met een eigen klokkenstoel. Dat maakt de kerk bijzonder – al was de klokkenstoel vaak een keuze uit armoede. Met name de gebrandschilderde ramen zijn een attractie voor de vele (watersport)toeristen die deze kerk bezoeken.

Meer informatie

Hantumhuzen

Sint Annakerk

150 personen
150 zitplaatsen

De kerk van Hantumhuzen is een van de meest sprekende voorbeelden van de romanogotische bouwstijl in Friesland. De kerk is niet alleen mooi van buiten, maar wordt ook gewaardeerd om het prachtige, rijke interieur.

Meer informatie

Harich

Kerk

150 personen
150 zitplaatsen

De kerk van Harich dateert uit de 12e eeuw en is in de 17e eeuw grotendeels herbouwd. Aan de sober uitgevoerde kerk valt aan de zuidgevel de gedenksteen op met versieringen in de vorm van adelaars en hoornen des overvloeds. Om het hooggelegen kerkhof staat een fraaie ommuring met gietijzeren hekwerk.

Meer informatie

Haskerdijken

De Kapelle

96 personen
96 zitplaatsen

Ingeklemd tussen dorp, spoor en snelweg ligt de kerk van Haskerdijken. De negentiende-eeuwse kerk, met op de vloer zes grafstenen uit de zeventiende en achttiende eeuw, wordt nog gebruikt voor (rouw)diensten.Ook vinden er regelmatig koorrepetities plaats.

Meer informatie

Hegebeintum

Kerk

67 personen
67 zitplaatsen

De kerk staat op de hoogste terp van Fryslân. Een unieke kerk, op een bijzondere locatie. Met name het interieur is prachtig, dankzij de vele rouwborden. Aan de voet van de kerk staat het 'Kennis- en ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum.

Meer informatie

Hijum

Sint Nicolaaskerk

120 personen
120 zitplaatsen

De romaanse Sint Nicolaaskerk uit de 12e eeuw staat op een terp, die vrijwel geheel is afgegraven. De kerk is grotendeels uit tufsteen opgetrokken. Op dit moment wordt de kerk niet veel gebruikt; het gebouw is wel te bezichtigen.

Meer informatie

Holwert

Sint Willibrorduskerk

270 personen
270 zitplaatsen

De Sint Willibrorduskerk in Holwert is een bijzondere kerk. Het heeft een merkwaardige L-vormige bouw en een toren met een opmerkelijk grote spits. De kerk heeft een prachtige kansel.

Meer informatie

Jelsum

Sint Genovevakerk

125 personen
125 zitplaatsen

De Sint Genovevakerk in Jelsum dateert in de kern uit de twaalfde eeuw en is in Romaanse stijl van tufsteen gebouwd. Dat is aan de noordzijde nog goed te zien. Het bakstenen koor dateert uit de vijftiende eeuw en heeft gotische vensters. In de kerk ligt onder meer de bekende theoloog Balthasar Bekker begraven.

Meer informatie

Jorwert

Redbadtsjerke

110 personen
110 zitplaatsen

Met een prachtige toren en sober interieur is de Redbadtsjerke in Jorwert een mooi voorbeeld van een Romaanse kerk. De voorkerk is onlangs verbouwd. Ook is er een nieuwe verdieping (De Ferdjipping) in gekomen. De kerk wordt onder meer gebruikt als uitvalsbasis voor Stifting Nijkleaster.

Meer informatie

Jouswier

Sint Petruskerk

100 personen
75 zitplaatsen

De Petruskerk van Jouswier, die op een terp staat, kent een sober interieur. Hij werd gebouwd in 1557 ter vervanging van de eerste kerk, die stamde uit de dertiende eeuw. De kerk is opgebouwd met (de oude) kloostermoppen.

Meer informatie

Katlijk

Thomaskerk

100 personen
100 zitplaatsen

De Thomaskerk in Katlijk is gebouwd met rooswinkels: bakstenen die kleiner zijn dan kloostermoppen. De huidige kerk stamt uit 1525. Aan de noordzijde van de kerk staat een dubbele klokkenstoel met zadeldak. De klokken worden gebruikt voor het Sint-Thomasluiden.

Meer informatie

Koarnjum

Nicolaaskerk

175 personen
175 zitplaatsen

De Nicolaaskerk van Koarnjum is gebouwd in 1873, ter vervanging van een bouwvallig geworden vroeg-middeleeuwse kerk. In het koor van de kerk hangen drie borden met de tien geboden, de geloofsbelijdenis en Onze Vader, alle afkomstig uit de vorige kerk. In het gangpad ligt het graf van de jong gestorven filosoof David van Goorle (1591-1612).

Meer informatie

Kortehemmen

Kleastertsjerke

80 personen
80 zitplaatsen

De kerk van Kortehemmen dateert waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. De kerk heeft een sober karakter, zowel van binnen als van buiten. De preekstoel stamt uit de Renaissance. Naast de kerk staat een klokkenstoel uit de achttiende eeuw.

Meer informatie

Leeuwarden-Huizum

Dorpskerk

170 personen
170 zitplaatsen

In het zuiden van de hoofdstad van Friesland ligt een echte dorpskerk: de Johannes de Doperkerk die al sinds jaar en dag Dorpskerk Huizum wordt genoemd. De kerk is sinds 2014 in eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De plaatselijke commissie organiseert een scala aan activiteiten. De kerk is vanwege zijn bijzondere uitstraling en grootte (maximaal 170 zitplaatsen) daarnaast een populaire locatie voor herdenkingen (uitvaarten) en voor huwelijksvoltrekkingen.

Meer informatie

Lichtaard

Petruskerk

50 personen
50 zitplaatsen

De Petruskerk in Lichtaard met ingebouwde toren is zestiende-eeuws. Bijzonder zijn de houten zijschotten van de toren. In de kerktoren hangen twee klokken. Op de ene klok staat ‘Sanctus Petrus’ vermeld. Blijkens de vorm van de klok zou deze 14e-eeuws kunnen zijn. De andere klok is gedateerd 1404 en draagt het opschrift 'O Rex gloriae Criste veni cum pace'. De preekstoel uit 1642 heeft Friese getoogde panelen.

Meer informatie

Lippenhuizen

Piterkerk

135 personen
zitplaatsen

Meer informatie

Nijeholtwolde

Klokkenstoel

personen
zitplaatsen

De klokkenstoel staat bij het kleine kerkhof in Nijeholtwolde.

Meer informatie

Olterterp

Sint Hippolytuskerk

110 personen
110 zitplaatsen

De kerk is rond 1500 gebouwd, en waarschijnlijk later nog vergroot. De toren dateert uit 1744 en kon gerealiseerd worden mede dankzij een bijdrage van Ayzo van Boelens en zijn eerste echtgenote Rinske Lycklama à Nijeholt. Een gedenksteen boven de ingang is hier het tastbare bewijs van.

Meer informatie

Peins

Sint Gertrudiskerk

100 personen
100 zitplaatsen

De kerk van Peins is deels opgebouwd uit tufsteen. Dit is het bewijs dat er al voor 1200 een kerk in Peins was. Dit gebouw dateert uit de veertiende eeuw. De toren werd aan het begin van de 20ste eeuw afgebroken wegens instortingsgevaar.

Meer informatie

Raard (NEF)

Kerk

50 personen
50 zitplaatsen

De kerk van Raard staat op een hoge terp. Het is een typische Romaanse kerk, te zien aan de dikke muren en de kleine ramen.

Meer informatie

Rottevalle

Doarpstsjerke

110 personen
110 zitplaatsen

De kerk van Rottevalle is vooral opvallend door het vele licht dat de kerk binnenvalt. Dat geeft het interieur van de kerk een heel aangename sfeer. De kerk is beschikbaar voor erediensten, huwelijken en begrafenissen.

Meer informatie

Schalsum

Nicolaaskerk

80 personen
80 zitplaatsen

De Nicolaaskerk in Schalsum is vooral vanwege de kleurstelling in het interieur bijzonder. De kleurstelling van zachtrose en zachtgeel verrast veel bezoekers. De kerk in Schalsum staat aan het Jabikspaad en is een stempelpost.

Meer informatie

Schurega

Hervormde Kerk

100 personen
100 zitplaatsen

De kerk is zeer geschikt als plek om te vergaderen, omdat het gebouw geen kerkbanken meer heeft. De kerk is mooi gelegen. De kerk van Schurega heeft een schitterend gebrandschilderd glas.

Meer informatie

Sibrandahûs

Kloosterkapel

100 personen
100 zitplaatsen

Dit eenbeukige kerkje is rond 1300 in romanogotische stijl gebouwd, vermoedelijk als kapel van de naastgelegen state, thans een boerderij. In het koor van het kerkje bevindt zich de grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch.

Meer informatie

Sint Annaparochie

Van Harenskerk

200 personen
200 zitplaatsen

Sint Annaparochie is met name bekend omdat daar het huwelijk van Saskia van Uylenburgh en Rembrandt van Rijn is gesloten. Dat is overigens niet in dit kerkgebouw, maar in een voorloper hiervan. De Plaatselijke Commissie die de kerk beheert, houdt de herinnering aan dit bijzondere huwelijk met veel plezier levend.

Meer informatie

Sint Jacobiparochie

De Groate Kerk

250 personen
250 zitplaatsen

De Groate Kerk uit 1844 werd gebouwd ter vervanging van een rond 1530 gebouwde bakstenen kerk. Alleen de kerktoren uit 1669 werd gehandhaafd. In 1979 nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken de kerk over. Het gebouw werd ingrijpend gerestaureerd en is sinds 1980 in gebruik als cultureel centrum. In het voorportaal is sinds 2011 een pelgrimsinformatiecentrum gevestigd.

Meer informatie

Swichum

Nicolaaskerk

70 personen
70 zitplaatsen

De Nicolaaskerk in Swichum was oorspronkelijk gewijd aan Nicolaas van Myra. De kerk staat op een terp die voor een groot deel aan het begin van de twintigste eeuw is afgegraven. Het heeft prachtige rondboogvensters, een piscina, een hagioscoop en een weggewerkt poortje.

Meer informatie

Ter Idzard

Kerk

70 personen
70 zitplaatsen

De kerk van Ter Idzard staat met name bekend om fraai gebeeldhouwde zandstenen epitafen van het geslacht Van Idzaerda. De kerk dateert uit de zestiende eeuw.

Meer informatie

Terband

Terbantster Tsjerke (voorheen Rotondekerk)

125 personen
125 zitplaatsen

Terbantster Tsjerke is sinds juni 2015 de nieuwe naam voor de Rotondekerk bij Terband. De oude naam dankte de kerk aan de voormalige rotonde, voordat dit in 2000 een klaverblad werd.

Meer informatie

Uitwellingerga

Hermeskerk

200 personen
165 zitplaatsen

Het schip van de Hermeskerk werd in 1690 gebouwd op de plaats van een middeleeuwse voorganger, die oorspronkelijk gewijd was aan de heilige Hermes. Op de stichtingsteen staat de naam Zeino, zoon van grietman Duco Gerrold Martena van Burmania.

Meer informatie

Weidum

Johanneskerk

120 personen
120 zitplaatsen

In de oude dorpskern van Weidum staat de 13e eeuwse romano-gotische Johanneskerk, die tot de fraaiste van Fryslân wordt gerekend. De karakteristieke naaldspits van de toren is in de wijde omtrek te herkennen.

Meer informatie

Westernijtsjerk (bij Marrum)

Kerk

150 personen
150 zitplaatsen

De kerk is mogelijk in de eerste helft van de dertiende eeuw gebouwd op een deel van het terrein van de Jeppemastins. In de vijftiende eeuw werd de kerk vernieuwd en vergroot. Het interieur van de kerk is van grote schoonheid.

Meer informatie

Westhem

Bartholomeuskerk

80 personen
80 zitplaatsen

Tussen Blauwhuis en IJlst, aan de eeuwenoude slingerende dijkjes die de mensen in vroegere tijden tegen de Middelzee beschermden, is het kerkje van Westhem te vinden. Het ligt op een terp en is gewijd aan de heilige Bartholomeus.

Meer informatie

Wetsens

Sint Vituskerk

100 personen
80 zitplaatsen

Even ten noordoosten Dokkum ligt het terpdorp Wetsens aan de oude weg richting Metslawier. Ooit was de terp van Wetsens de grootste van Fryslân. Daar resteert nu nog maar een klein gedeelte van, met bovenop de Sint Vituskerk. De kerk is op 8 april 2016 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Meer informatie

Wier

Ioannis Theaterkerk

120 personen
100 zitplaatsen

De kerk van Wier is opgetrokken uit een groot formaat kloostermoppen en stamt uit de dertiende eeuw. Zij is prachtig gerestaureerd, met behoud van authentieke kleuren en elementen. Onder meer het kolenhok is bewaard gebleven.

Meer informatie

Wânswert

Kerk Wânswert

275 personen
275 zitplaatsen

Op een hoge terp ligt de prachtige monumentale kerk van Wânswert, omgeven door een begraafplaats met beeldbepalend lange muur. De kerk is in 2019 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Meer informatie

Zurich

Zurich

96 personen
96 zitplaatsen

De Dorpskerk van Zurich is gebouwd in 1864, ter vervanging van een kerk die in 1772 werd gesloopt. De toren van de oude kerk bleef staan, maar werd in 1913 ingrijpend aangepast toen de kerk van buiten werd gerestaureerd. Kerk en toren kregen toen een “jas” in neorenaissance stijl en dat is vrij zeldzaam in Fryslân.

Meer informatie

Zweins

Reginakerk

100 personen
100 zitplaatsen

De Reginakerk in Zweins werd in 1783 gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse kerk van gele kloostermoppen die gewijd was aan Regina. De preekstoel en herenbanken dateren uit de achttiende eeuw. Het orgel stamt uit 1875.

Meer informatie